Senaatti-kiinteistöjen toimintatavat sisäilma-asioiden hoitoon

Sisäilmaongelmat eivät ole koskaan yhden tekijän aiheuttamia. Ongelmien laajuuden vuoksi Senaatti-kiinteistöt on nostanut niiden selvittämisen ja korjaamisen strategiseksi tehtäväksi. Senaatti-kiinteistöt on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kehittänyt toimintatapoja ja työkaluja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, käsittelyyn ja ratkaisuihin.

Senaatti-kiinteistöjen toimintatavat sisäilmaongelmissa voidaan tiivistää kolmiportaiseksi kokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon erilaiset tilanteet ja toiminnan tasot:

  • ennakoinnin ja ongelmien varhaisen toteamisen
  • rajatut sisäilmasto-ongelmat sekä
  • laajat, hankalat sisäilmasto-ongelmat

Kiinteistönpidon ja -hoidon laadukas toiminta on avainasemassa sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisyssä. Sisäilmasto-ongelmien varhaista tunnistamista edistää toimiva ongelmien ilmoitusmenettely.

Rajattujen, yksittäisten ongelmien käsittelyyn kiinteistöpäälliköillä on käytössään PikkuSIR-toimintamalli, joka on kehitetty Senaatti-kiinteistöjen, Oulun yliopiston ja Pöyry Building Services Oy:n yhteistyönä. Keskeisenä toimintamallin ideana on, että tilan käyttäjien ilmoittamiin ongelmiin tartutaan nopeasti ja systemaattisella tavalla. Ilmoituksen tehneeseen tilan käyttäjään otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja pidetään hänet ja hänen esimiehensä informoituna koko PikkuSIR-prosessin ajan.

Monikäyttäjävirastoja varten on käytössä Työympäristöryhmä -malli, jossa asiakkaiden ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa käsitellään laajasti työympäristöasioita, jotka voivat liittyä mm. sisäilman laatuun, mahdollisiin kosteusvaurioihin ja ongelmarakenteisiin, valaistukseen, ääniympäristöön sekä liikkumiseen ja turvallisiin kulkureitteihin. Ryhmän toiminta on jatkuvaa ja se voi kokoontua esimerkiksi kolme kertaa vuodessa. Mikäli yksittäinen ongelma vaatii erillisen tapauskohtaisen sisäilmaryhmän perustamista, työympäristöryhmässä sovitaan asiasta.

Niissä kiinteistöissä, joissa työympäristöryhmätoiminnan organisoiminen ei ole tarkoituksenmukaista, tulee asiakkaan kanssa pidettäviä yhteistyökokouksia hyödyntää aikaisempaa paremmin sisäilmastokysymysten käsittelyyn. Sisäilmastokysymykset tulisi ottaa säännöllisesti kokousten asialistalle jo siinä vaiheessa, kun rakennus on "terve" ja muodostaa käytännöstä jatkuva prosessi.

Edellä kuvatuissa toimintamalleissa pyritään puuttumaan sisäilmaongelmaan ennen kuin se on edes syntynyt tai laajentunut varsinaiseksi ongelmaksi. Mikäli ongelma pääsee kuitenkin syntymään, toimintamallina on silloin laajoihin ja hankaliin sisäilmaongelmiin sovellettava tapauskohtainen sisäilmaryhmätoiminta SIR.