GRI:n sisältöSisältyyOsioOsioHuomiot
 1. Strategia ja analyysi    
1.1Toimitusjohtajan katsausKyllä

Toimitusjohtajan katsaus

  
1.2Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetKyllä

Yhteiskuntavastuun tulokset

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan vaikutukset

Riskien hallinta

Strategia ja yhteiskuntavastuustrategia

 
      
 2. Organisaation kuvaus    
2.1Organisaation nimiKyllä

Etusivu

  
2.2Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkitKyllä

Etusivu

Palvelut valtionhallinnolle

 
2.3Operatiivinen rakenneKyllä

Organisaatio

Toimialat

 
2.4Organisaation pääkonttorin sijaintiKyllä

Senaatti.fi

Organisaatio 
2.5Toimintojen maantieteellinen sijaintiKyllä

Organisaatio

  
2.6Organisaation omistus ja juridinen muotoKyllä

Etusivu

Hallintomalli 
2.7Markkinoiden kuvausKyllä

Toimialat

  
2.8Organisaation toiminnan laajuusKyllä

Avainluvut

Organisaatio

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset 
2.9Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudellaKyllä  Tilinpäätös s. 3
2.10Raportointikaudella saadut palkinnotKyllä

Toiminnan laatu

  
      
 3. Raportointiperiaatteet    
 Raportin kuvaus    
3.1RaportointiajanjaksoKyllä

Raportointiperiaatteet

  
3.2Edellisen raportin ilmestymisajankohtaKyllä

Raportointiperiaatteet

  
3.3RaportointitiheysKyllä

Raportointiperiaatteet

  
3.4YhteystiedotKyllä

Senaatti.fi

  
 Raportin laajuus ja rajaukset    
3.5Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät)Kyllä

Raportointiperiaatteet

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Sidosryhmäyhteistyö

 
3.6Raportin laskentarajat ja kattavuus Kyllä

Raportointiperiaatteet

  
3.7Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessaKyllä

Raportointiperiaatteet

  
3.8Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuusKyllä

Raportointiperiaatteet

  
3.9Mittaus- ja laskentaperiaatteetKyllä

Raportointiperiaatteet

  
3.10Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaKyllä  

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

3.11Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissäKyllä

Raportointiperiaatteet

 Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella.
 GRI-sisältövertailu    
3.12GRI-sisältövertailuKyllä   
 Varmennus    
3.13Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseenKyllä

Raportointiperiaatteet

Varmennusraportti 
      
 4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus 
 Hallinto    
4.1Organisaation hallintorakenneKyllä

Hallintomalli

  
4.2Hallituksen puheenjohtajan asemaKyllä

Hallintomalli

 Hallituksen puheenjohtaja ei ole Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa.
4.3Hallituksen jäsenten riippumattomuusKyllä

Hallintomalli

Johtoryhmä ja hallitus

Hallituksen jäsenistä vain henkilöstön edustaja on Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa.
4.4Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaanKyllä

Hallintomalli

  
4.5Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseenKyllä  Senaatti-kiinteistöissä on käytössä tulospalkkiomalli,johon liittyy yhteiskuntavastuuseen liittyviä tavoitteita, ja jonka piiriin koko henkilöstö kuuluu.
4.6Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssäKyllä

Hallintomalli

 Eturistiriitatilanteen välttämiseksi hallituksen jäsenten esteellisyydestä on ohjeistettu hallituksen työjärjestyksessä. 1.1.2011 alkaen hallituksen päätöksentekoon sovelletaan osakeyhtiölakia.
4.7Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueillaKyllä

Johtoryhmä ja hallitus

 Hallituksen jäsenten pätevyyteen liittyviä vaatimuksia on linjattu mm. valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 7.6.2007.
4.8Missio, arvot ja eettiset periaatteetKyllä

Perustehtävät, arvot ja visio

Yhteiskuntavastuun johtaminen 
4.9Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallintaKyllä

Riskienhallinta

Senaatti-kiinteistöt 
4.10Hallituksen oman toiminnan arviointi 

Senaatti-kiinteistöt

 Hallitus tekee vuosittain itsearvioinnin oman toiminnan kehittämiseksi.
 Ulkopuoliset sitoumukset    
4.11Varovaisuusperiaatteen soveltaminenKyllä

Kiinteistövarallisuus

Riskienhallinta 
4.12Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiinKyllä

Ympäristö

  
4.13Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissaKyllä

Senaatti kumppanina

Toimialan kehittämiseen osallistuminen 
 Sidosryhmävuorovaikutus    
4.14Organisaation sidosryhmätKyllä

Sidosryhmäyhteistyö

  
4.15Sidosryhmien tunnistaminen ja valintaKyllä

Sidosryhmäyhteistyö

  
4.16Sidosryhmävuorovaikutuksen muodotKyllä

Sidosryhmäyhteistyö

Senaatti kumppanina 
4.17Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmauksetKyllä

Sidosryhmäyhteistyö

Henkilöstö

Asiakaskumppanuus ja asiakastyytyväisyys 
      
 5. Taloudellisen vastuun tunnusluvut    
 Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseenKyllä

Taloudellisen vastuun johtaminen

Tulevaisuus

Yritysvastuun tulokset

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

Riskienhallinta

 
 Taloudelliset tulokset     
EC1*Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminenKyllä


Rahavirrat

  
EC2*Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Kyllä

Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus

Riskienhallinta 
EC3*Eläkesitoumusten kattavuus Kyllä  Eläkekulujen määrä raportoitu tilinpäätöksen liitetiedossa 18. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä.
EC4*Valtiolta saatu taloudellinen tukiKyllä

Rahavirrat

  
 Markkinat    
EC5Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaanEi   
EC6*Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuusOsittain

Kumppanuus toimittajien kanssa

 Senaatti-kiinteistöt noudattaa hankinnoissaan julkista hankintalakia, jonka perusteella paikallisuutta ei voida suosia hankinnoissa.
EC7*Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuusEi  Ei olennainen Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa.
 Välilliset taloudelliset vaikutukset    
EC8*Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnatKyllä  Ei tehty GRI:n tarkoittamia investointeja.
EC9Välilliset taloudelliset vaikutuksetKyllä

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan vaikutukset

Talousrikollisuuden torjunta

Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus 
 6. Ympäristövastuun tunnusluvut    
 Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseenKyllä

Ympäristö

Ympäristövastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöt 
 Materiaalit    
EN1*Materiaalien käyttöEi  Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa.
EN2*Kierrätysmateriaalien käyttöEi  Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa.
 Energia    
EN3*Välitön energiankulutusKyllä

Energiankulutus

Ympäristö 
EN4*Välillinen energiankulutusKyllä

Energiankulutus

Rakennusten tehokas käyttö 
EN5Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästötOsittain

Energiatavoitteet

Yhteiskuntavastuun tulokset 
EN6Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksiOsittain

Energiatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt

Energiankulutus 
EN7Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessaOsittain

Energiatavoitteet

Ympäristö

Ympäristö 
 Vesi    
EN8*Vedenotto Kyllä


Rakennusten tehokas käyttö

 Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista.
EN9Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästiEi  Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista.
EN10Veden kierrätys ja uudelleenkäyttöKyllä  Vettä ei nykyisellään kierrätetä.
 Luonnon monimuotoisuus    
EN11*Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueetOsittain

Luonnon monimuotoisuus

 Senaatti-kiinteistöt on tietoinen suojelualueista jotka omistaa. Valtaosa suojelualueista ovat Metsähallituksen omaisuutta minkä vuoksi niitä ei raportoida kokonaisuudessa.
EN12*Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueillaKyllä

Luonnon monimuotoisuus

  
EN13Suojellut tai kunnostetut elinympäristötOsittain

Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta

  
EN14Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmatKyllä

Luonnon monimuotoisuus

  
EN15Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissäOsittain

Luonnon monimuotoisuus

  
 Päästöt ja jätteet    
EN16*Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästötKyllä

Päästöt ilmaan

  
EN17*Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästötKyllä

Päästöt ilmaan

  
EN18Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksiKyllä

Päästöt ilmaan

Matkustamisen ympäristövaikutukset 
EN19*Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästötKyllä

Jätteet ja kylmäaineet

  
EN20*Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittainOsittain  Raportoitu Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen ominaispäästöt ilmaan. Kokonaispäästöt eivät kiinteistötoimialalla ole olennaisia.
EN21*Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittainEi

Rakennusten tehokas käyttö

 Senaatti-kiinteistöjen päästöt vesistöihin eivät ole olennaisia. Jätevesipäästöt vesistöön ohjautuvatkunnallisiin tai kiinteistökohtaisiin jätevedenpuhdistamoihin.
EN22*Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaanOsittain

Jätteet ja kylmäaineet

 Raportoitu jätteiden kokonaismäärä sekä hyötykäyttöaste. Jätteiden hyötykäyttötavat riippuvat paikallisten jätteenkäsittelylaitosten käsittelymenetelmistä ja -kapasiteetista.
EN23*Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruusKyllä  Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella.
EN24Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuusEi   
EN25Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutusEi   
 Tuotteet ja palvelut     
EN26*Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentämiseksiKyllä

Rakennusten tehokas käyttö

Jätteet ja kylmäaineet 
EN27*Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäinEi  Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt toimii palveluliiketoiminnassa. 
 Määräystenmukaisuus    
EN28*Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiotKyllä  Ei rikkomuksia tai sanktioita raportointikaudella.
 Kuljetukset    
EN29Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutuksetOsittain

Matkustamisen ympäristövaikutukset

  
 Yleiset    
EN30Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit Osittain

Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus

  
      
 7. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut    
 Lähestymistapa sosiaalisen vastuun johtamiseenKyllä

Henkilöstöjohtaminen

Tulevaisuus

Henkilöstö 
 Työntekijät ja työolosuhteet    
 Työvoima    
LA1*Työvoiman jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittainKyllä

Henkilöstö

  
LA2*Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittainKyllä

Henkilöstö

 Vuoden aikana lähteneistä 11 henkilöä oli 30-50-vuotiaita ja 11 henkilöä yli 50 vuotiaita. Lähteneistä miehiä oli 12 ja naisia 10.
LA3Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöilleKyllä

Henkilöstö

 Kaikki Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat edut ovat koko henkilökunnan käytettävissä, lukuun ottamatta autoetua, joka on ainoastaan vakituisilla työntekijöillä.
 Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet    
LA4*Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimastaKyllä

Henkilöstö

 Henkilöstöstä 60 prosenttia kuuluu ammattijärjestöihin. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat työehtosopimusten piiriin. 
LA5*Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Kyllä  Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen YT-lainsäädäntöä.
 Työterveys- ja turvallisuus    
LA6Työsuojelutoimikunnat Kyllä  Koko henkilöstö on työsuojelutoimikunnan piirissä. Henkilöstöllä on neljä luottamusmiestä, yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, jotka vastaavat työsuojeluun liittyvistä käytännön asioista. Työsuojelun toimenpiteet on kirjattu neuvottelukunnassa käsiteltävään yhteiseen työhyvinvointi- ja tyky-vuosisuunnitelmaan.
LA7*Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmatKyllä

Henkilöstö

 Raportoitu tapaturmataajuus, tapaturmien lukumäärä, sairauspoissaoloprosentti ja keskimääräiset sairauspäivät. Ammattitauteja ei todettu ja kuolemantapauksia ei tapahtunut raportointikaudella.
LA8*Työntekijöiden valistus vakavista sairauksistaKyllä

Henkilöstö

  
LA9Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssaEi   
 Koulutus    
LA10*Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden jaoteltuna henkilöstöryhmittäinKyllä

Osaamisen kehittämien

  
LA11Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmatKyllä

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstö 
LA12Kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit Kyllä  Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun kaksi kertaa vuodessa, millä edistetään asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
 Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet    
LA13*Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuusKyllä

Henkilöstö

  
LA14*Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäinOsittain  Naisten ja miesten palkkoja käsitellään palkkausjärjestelmän kehittämisryhmässä. Henkilöstön palkkoja on verrattu ammattiryhmittäin ja sukupuolen mukaan eikä palkitsemisessa ole havaittu epäkohtia.
      
 Ihmisoikeudet    
 Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseenKyllä

Henkilöstöjohtaminen

Yhteiskuntavastuu

Vastuulliset hankinnat 
HR1*Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnitOsittain  Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista.
HR2*Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteetOsittain  Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista.
HR3Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistäOsittain  216 henkilöä 251:sta eli 86 % suoritti eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvän tentin. Loput suorittavat sen alkuvuodesta 2012. Osana eettisten toimintaperiaatteiden tenttiä on käsitelty ihmisoikeuksiin liittyviä toimintaperiaatteita.
 Syrjinnän kielto    
HR4*Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteetKyllä  Syrjintätapauksia ei tullut esiin raportointikaudella.
 Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus    
HR5*Toiminnot, joissa yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin on vaarassa ja toteutetut toimenpiteetKyllä  Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat työehtosopimusten piiriin. 
 Lapsityövoima    
HR6*Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteetKyllä  Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa. 
 Pakko- ja rangaistustyövoima    
HR7*Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteetKyllä  Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa. 
 Turvallisuuskäytännöt    
HR8Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määräEi   
 Alkuperäiskansojen oikeudet    
HR9Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteetKyllä  Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
      
 Yhteiskunta    
 Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseenKyllä

Yhteiskuntavastuu

  
 Paikallisyhteisöt    
SO1*Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmatKyllä

Kaavoitukseen osallistuminen

Toimintaympäristö

Talousrikollisuuden torjunta 
 Korruptio    
SO2*Korruptioanalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja määräKyllä

Talousrikollisuuden torjunta

 Erillisiä liiketoimintayksikkökohtaisia korruptioanalyysejä ei ole tehty. Jatkossa korruptio otetaan riskienhallinnan arviointiin mukaan tarvittaessa.
SO3*Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistäKyllä

Talousrikollisuuden torjunta

 216 henkilöä 251:sta eli 86 % suoritti eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvän tentin. Loput suorittavat sen alkuvuodesta 2012. Osana eettisten toimintaperiaatteiden tenttiä on käsitelty korruptioon liittyviä toimintaperiaatteita.
SO4*Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteetKyllä  Korruptiotapauksia ei tullut esiin raportointikaudella.
 Poliittinen vaikuttaminen    
SO5*Organisaation osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseenKyllä

Toimialan kehittämiseen osallistuminen

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan vaikutukset 
SO6Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoituksetKyllä  Senaatti-kiinteistöt ei anna tukea poliittisille tahoille.
SO7Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimetKyllä

Vastuulliset hankinnat

 Tilinpäätös s. 13
 Määräystenmukaisuus    
SO8*Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiotKyllä  Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
      
 Tuotevastuu    
 Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseenKyllä

Kiinteistöjen ylläpito

Sisäilma

Esteettömyys

Turvallisuus

 
 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus    
PR1*Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointiKyllä

Turvallisuus

Sisäilma 
PR2Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksetKyllä  Ei rikkomuksia raportointikaudella.
 Tuotteisiin liittyvät merkinnät    
PR3*Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevatKyllä

Energiatavoitteet

 Kiinteistöjen energiatehokkuusluokat.
PR4Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksetKyllä

 

 Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
PR5Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksetKyllä

Asiakaskumppanuus ja asiakastyytyväisyys

  
 Markkinointiviestintä    
PR6*Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminenEi  Ei olennainen. Senaatti-kiinteistöjen markkinointi on vähäistä toiminnan luonteen vuoksi valtion liikelaitoksena.
PR7Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Kyllä  Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
 Asiakkaiden yksityisyyden suoja    
PR8Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valituksetKyllä  Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
 Määräystenmukaisuus    
PR9*Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiotKyllä  Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku