Senaatti-kiinteistöjen hallituksen hyväksymien eettisten periaatteiden mukaan Senaatti-kiinteistöt sitoutuu olemaan esimerkillinen työnantaja, joka kunnioittaa työntekijöidensä ammatillista järjestäytymistä ja pitää tärkeänä yhteistoimintaa henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa. Senaatti-kiinteistöissä toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen.

Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan, johon on kirjattu henkilöstöä koskevat periaatteet ja pelisäännöt. Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita.

Työhyvinvointia edistetään panostamalla esimiestyöhön sekä osallistamalla koko henkilöstö yrityksen strategian sekä toiminnan kehittämiseen. Joustavat työaikajärjestelyt mahdollistavat henkilöstön henkilökohtaisen elämäntilanteen huomioimisen. Työterveyshuollossa painopisteenä on ennakoiva työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpitäminen. Jokaisella on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin oman työpisteensä osalta. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein, lisäksi käytössä ovat ikävuositarkastukset. Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöresurssit ja kehittäminen -yksikkö vastaa liikelaitoksen henkilöstöpolitiikan kehittämisestä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.

Henkilöstö

Tavoitteet:
Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita ovat ydinosaamisen taso sekä johtajuus, joille on asetettu numeeriset tavoitteet.  Tavoitteita on käsitelty tarkemmin henkilöstö-osiossa. (linkki)

Koulutus:
Henkilöstöjohtamista kehitetään Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, kuten esim. vuosittaisin esimiesvalmennuksin, kvartaaleittain järjestettävin esimiesinfoin sekä vapaamuotoisten kokoontumisten merkeissä pomokaffeilla. Sen lisäksi esimiehillä on mahdollisuus henkilökohtaisiin tai ryhmäcoachingeihin sekä HR:n tarjoamaan tukeen esimerkiksi henkilöstötutkimustulosten tulkinnassa ja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn yksikössä. 

Senaatti-kiinteistöt seuraa henkilöstöjohtamisensa tavoitteiden toteutumista sekä tunnistaa kehitystarpeita säännöllisen henkilöstön työtyytyväisyyyskyselyn avulla.

Ihmisoikeudet

Senaatti-kiinteistöt on laatinut eettiset periaatteet –dokumentin, joka on osa hyvää hallintotapaa. Lisäksi toimittajaketjun hallintaan ja talousrikollisuuden torjuntaan on laadittu oma ohjeistuksensa, jossa on otettu huomioon myös ihmisoikeusasioita.