Kiinteistöjä kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen, sillä valtio rakentaa vain hyvin harkitusti omia uudistiloja. Painopisteenä ovat myös kiinteistöjen energiatehokkuuteen tähtäävät kehittämistoimet. Tavoitteena on, että peruskorjaushankkeet toteutetaan energialuokkaan C ja uudisrakennukset energialuokkaan A. Lisäksi investoinneissa otetaan huomioon materiaali- ja hiilitehokkuus.

Museovirastolle peruskorjattiin tilat entiseen Kotitalousoppilaitokseen Helsinkiin. Osa Museoviraston toiminnoista siirtyy myös viereiseen Kulttuuritaloon, jonka peruskorjaus on parhaillaan käynnissä. Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on uudisrakentamisen sijaan hyödyntää ensisijaisesti olemassa olevaa rakennuskantaa.

Johdonmukaisuutta investointiprosessilla / Selkeyttä ja toimivuutta investointiprosessilla

Investointiprosessissa on määritelty Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa noudatettavat menettelytavat. Prosessi on laadittu suurehkon korjaushankkeen lähtökohdista. Uudisrakennushankkeissa ja pienissä korjaushankkeissa prosessia käytetään soveltaen.

Senaatti-kiinteistöjen investointiprosessin tavoitteena on

 • yhtenäistää toimintatapoja
 • hallita projektia tehokkaasti ja kustannustietoisesti asiakkaat huomioon ottaen
 • jalkauttaa hyviä toimintamalleja
 • kehittää uusia yhtenäisiä toimintamalleja.

Vuonna 2011 käynnistettiin investointiprosessin tuoreutus, jonka keskeisinä tavoitteina ovat investointiprosessin tehostaminen ja Senaatti-kiinteistöjen sisäisten käytäntöjen yhtenäistäminen.

Tuoreutukseen liittyviä toimenpiteitä ovat:

 1. Investointien tukitiimin perustaminen vuoden 2011 aikana
 2. Rakennuttajakonsulttikumppanuuden kehittäminen ja kumppaneiden valinta vuoden 2011 joulukuun lopussa
 3. Raportoinnin ja seurannan tehostamisen kehitystyö ja käyttöönotto alkavat 2012
 4. Aloitettu Senaatti-kiinteistöjen omien parhaiden rakennuttajaresurssien hyödyntäminen valtakunnallisesti
 5. Talousrikollisuuden torjunnan uudet toimintamallit valmistuneet vuoden 2011 joulukuussa

Senaatti-kiinteistöt on mukana Tekesin osittain rahoittamassa ”Elvyttävä korjaaminen”-hankkeessa ja kansallisten tietomallivaatimusten ohjaus- ja johtoryhmässä. Kansalliset tietomallivaatimukset julkaistaan pääosin maaliskuussa 2012.

Panostukset energiatehokkuuden kehittämiseen

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt työkalun rakennuksen energiatehokkuuden muutoksen arviointiin. Toimintatavan mukaisesti perusparannus- ja peruskorjaushankkeen yhteydessä on aina selvitettävä mahdollisuudet parantaa rakennuksen energiataloutta rakennus- ja taloteknisin toimenpitein. Lisäksi vaihtoehtoisten parannuskeinojen lisäkustannukset ja hyödyt arvioidaan ja otetaan huomioon päätöksenteossa.

Senaatti-kiinteistöt asettaa energiatehokkuustavoitteet uudis- ja peruskorjauskohteille yhdessä sisäilmastoa ja energiankulutuksen seurantajärjestelmiä koskevien tavoitteiden kanssa.

Tavoitteena on, että perusparannuksen tai -korjauksen jälkeen rakennus on vähintään energialuokassa C. Jokaisen uudisrakennushankkeen lähtökohtana on vähintään matalaenergiarakennus.

Rakennushankkeissa ympäristötavoitteet asetetaan pääasiassa PromisE-luokituksen avulla. Synergiatalon arkkitehtuurikilpailun yhteydessä pilotoitiin myös LEED- ja BREAM-työkaluja.

Investoinnit vuonna 2011

Senaatti-kiinteistöt päättää investointiensa toteuttamisesta liiketaloudellisin perustein ja edellyttää myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista. Vuokrien hinnoittelun periaatteista ja tuottovaatimuksesta päättää Senaatti-kiinteistöjen hallitus.

Senaatti-kiinteistöjen investointimenot vuonna 2011 olivat 244 (255) miljoonaa euroa, mikä vastasi 42 prosenttia sen liikevaihdosta. Korjausinvestointien osuus oli 70 (73) prosenttia. Lisää tietoa vuoden 2011 investoinneista Talouskatsaus-osiossa

Suurimmat kertomusvuonna valmistuneet investoinnit toimialoittain

Puolustus ja turvallisuus yhteensä 116,1 milj. euroa

 • Mikkelin vankilan lisärakennus
 • Kuopion vankilan peruskorjaus
 • Kuusamon tullin tarkastusrakennus

Ministeriöt ja erityiskiinteistöt yhteensä 61,9 milj. euroa

 • Musiikkitalo, Helsinki
 • Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari
 • VTT, palolaboratorio, peruskorjaus, Espoo
 • Liikenne- ja viestintäministeriö, Eteläesplanadi 16, peruskorjaus, Helsinki
 • Mikael-koulun peruskorjaus ja lisärakennus, Mikkeli

Toimistot yhteensä 56,7 milj. euroa

 • Seinäjoen virastotalo
 • Pietarsaaren virastotalo
 • Hallinnon tietotekniikkakeskus, Rovaniemi
 • Pirkanmaan ELY-keskus, Tampere
 • Maaseutuviraston toimitilat, Seinäjoki

Senaatti-kiinteistöt on myös monipuolistanut toimitilahankintaansa perinteisten, valtion omistukseen rakennettavien toimitilojen rinnalla erityisesti toimistot-toimialalla. Toimialan vuonna 2011 valmistuneet, yllä mainitut suurimmat uudisrakennushankkeet on kaikki toteutettu ulkopuolisella rahoituksella. Toimitilat omistaa yksityinen taho, jolta Senaatti-kiinteistöt on vuokrannut tilat edelleen asiakkailleen.

Tiloja hankitaan asiakkaille myös vuokraamalla niitä muilta toimitilojen tarjoajilta silloin, kun se on valtion kokonaisedun mukaista. Tilakartoitus ja -vuokraus on yksi Senaatti-kiinteistöjen asiakkailleen tarjoamista asiantuntijapalveluista.

Omien kiinteistöjen hallinnoinnin ja vuokrauksen ohella Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen myös asiantuntijapalvelua, jonka avulla...