Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on nostettu valtion kiinteistöstrategiassa tulevaisuuden keskeiseksi haasteeksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja kulttuuriympäristön vaalimisen rinnalle. Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on valtion rakennetusta ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ihmisten luomissa ympäristöissä.

Nykyinen Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, vakiinnuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vuosien 2010-2016 kuluesssa sekä varautua vuoteen 2016 mennessä Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti kansainvälisen yhteistyön keinoin.

Senaatti-kiinteistöjen sitoumukset luonnon monimuotoisuuden säilymisen tukemiseksi:

  • ilmastonmuutoksen uhkan torjuminen parantamalla kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta
  • luontoselvitysten tekeminen tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin rakennushankkeisiin ryhtymistä
  • alueiden hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnonympäristön umpeenkasvamisen uhka
  • perustiedon hankkiminen luonnon monimuotoisuudesta Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevilla alueilla.

Puolustusvoimat

Senaatti-kiinteistöissä vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tärkeät ympäristöt ovat puolustusvoimien käytössä olevia varuskunta- ja muita sotilasalueita. Armeijan käytössä olevat alueet ovat säilyttäneet luonnon monimuotoisuutta ja pysyneet avoimina eräissä tapauksissa jopa paremmin kuin varta vasten perustetut luonnon suojelualueet.

Alueita, joissa elää tai jotka voivat tarjota uhanalaisille eliölajeille pysyvän tai väliaikaisen elinympäristön on Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa useita kymmeniä.

Kajaanin varuskunnan ja Lakialan maankäyttö- ja maisemasuunnitelmat

Kertomusvuonna luonnon monimuotoisuutta on selvitetty sekä Kajaanin varuskunnan alueella että Lakialan alueella.  Senaatti-kiinteistöjen puolustus ja turvallisuus -toimiala on teettänyt alueille maankäyttö- ja maisemasuunnitelmat. Molemmissa on kartoitettu maiseman nykytila sekä laadittu alustava maisemasuunnitelma.

Lakialan suunnitelmassa korostetaan alueen maisemallisia sekä kulttuuri- ja teollisuushistoriallisia arvoja. Arvokkaita elementtejä alueella ovat vanhat kookkaat pihapuut, kallioalueet ja kivimuurit, rantavyöhyke sekä kaivostoiminnan aikainen rakennetun ympäristön kokonaisuus, joka on täydentynyt Puolustusvoimien alueella toiminnan aikana. Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota erityyppisten alueiden maisema-arvoihin ja niihin kohdistuviin toimenpiteisiin.

Kajaanin varuskunta-alueella sekä Kuhmossa sijaitsevaan Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella maisemanhoidon keskeisenä tavoitteena on turvata ja säilyttää Hoikankankaan kasarmialueen rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonympäristön arvot ja alueen yhtenäinen ilme.

Varuskunta perustettiin alueelle vuonna 1959 ja sen toiminta on luonteeltaan sellaista, että se rasittaa ympäristöä, niin maastoa kuin kasvillisuutta.

Maankäyttösuunnitelmassa on esitetty eri maankäyttömuotoihin liittyvien osa-alueiden, metsiköiden, pihojen, rakennusten lähiympäristöjen, kenttien yms. maisemanhoidolliset toimenpiteet. Toimenpiteet painottuvat alueiden kunnostuksen, kasvillisuuden elinvoimaisuuden lisäämiseen ja toiminnan aiheuttamiin muutoksiin sovittamiseen. Tavoitteena on säilyttää metsien elinvoimaisuus ja virkistysarvo.

Santahamina esimerkillisenä kohteena

Luonnon monimuotoisuutta on erityisen huolellisesti selvitetty Helsingin Santahaminan alueella, jossa on monipuolinen luonto ja joka on aktiivisessa sotilaskäytössä edelleen. Santahaminassa uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja on tavattu lähes 200. Santahaminassa elää uhanalaisia lajeja (2009 havaintojen perusteella ja edellisen uhanalaisarvion mukaan luokiteltuna):

  • nisäkkäät 4
  • matelijat 2
  • pesivät linnut 25
  • perhoset 77

Armeija ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden säilymisen toimintansa suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyössä luontoasiantuntijoiden kanssa, ja luontoarvot huomioidaan Senaatti-kiinteistöjen kaavoitus-, maanrakennus- ja rakennushankkeissa.

Königstedtin kartanon alueella on todettu suojeltu luontotyyppi: luontaisesti syntynyt, merkittäviltä osin jalolehtipuista koostuva...