Senaatti-kiinteistöjen toimintaa säädellään valtion liikelaitoksista annetulla lailla sekä Senaatti-kiinteistöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella.  Lain mukaan valtion liikelaitos toimii sidosyksikköasemassa eli ns. in house -asemassa ja tuottaa palveluja lähes yksinomaan valtiohallinnolle ja sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

Valtion sisäisten palvelujen keskittäminen palvelukeskuksiin ja sidosyksikköasemassa toimiviin liikelaitoksiin lisää kustannustehokkuutta ja osaamista sisäisten palvelujen tuotannossa.

Toiminta noudattaa liiketaloudellisia periaatteita

Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan liiketaloudellisia periaatteita, mutta sillä on osakeyhtiöön verrattuna rajoitettu toimivalta. Talousarvion ulkopuolisuus ja osakeyhtiömäinen toimintatapa ja taloushallinto korostavat liikelaitoksen omaa vastuuta. Valtion liikelaitos ei muodosta erillisvarallisuutta, vaan valtio viime kädessä vastaa kaikista liikelaitoksen sitoumuksista.

Asiakkaiden näkökulmasta liikelaitos on taloudellisesti ja toiminnallisesti vertailukelpoinen markkinoilla toimivien palvelujen tuottajien kanssa.

Ministeriö vastaa tulosohjauksesta

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä liikelaitoksen peruspääoman korotuksesta ja alennuksesta, antaa suostumuksen lainan ottamiseen, hyväksyy investointien ja investointeja koskevien sitoumusten enimmäismäärän sekä antaa suostumuksen lainan tai takauksen antamiseen. 

Senaatti-kiinteistöjen tulosohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö. Eduskunnan päätettyä talousarviosta valtiovarainministeriö päättää tarkemmin palvelutavoitteista ja muista toimintatavoitteista sekä liikelaitoksen tulostavoitteesta ja tuloutustavoitteesta. Valtiovarainministeriö asettaa liikelaitoksen tilintarkastajat.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus

Senaatti-kiinteistöjen hallitus ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Hallitus huolehtii liikelaitoksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä erityisesti siitä, että liikelaitos toimii eduskunnan ja muiden viranomaisten päätösten ja määräysten mukaisesti ja että liikelaitoksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Valtiovarainministeriö nimittää Senaatti-kiinteistöjen hallituksen jäsenet enintään vuodeksi kerrallaan ja määrää jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa liikelaitoksen henkilöstöä. Henkilöstöä edustavan jäsenen tulee olla liikelaitoksen palveluksessa.

Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään neljä muuta jäsentä. Hallituksen jäsenellä tulee olla kiinteistötoimialan tai liiketalouden asiantuntemusta. 

Hallituksen esittely

Johtoryhmä ja työvaliokunta

Senaatti-kiinteistöjen johtoryhmä on toimitusjohtajan päätöksentekoa tukeva elin, joka käsittelee hallituksen päätettäväksi meneviä asioita, muut liiketoiminnan kannalta merkittävät asiat sekä osallistujien esiin tuomat muut asiat. 

Johtoryhmän yhteydessä toimii johtoryhmän jäsenistä koostuva johtoryhmää suppeampi työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella johtoryhmälle ja hallitukselle esiteltäviä asioita sekä strategiaan liittyviä asioita.

Johtoryhmän esittely