Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaan jokaisella senaattilaisella on mahdollisuus ja velvollisuus hallita henkilökohtaista kehittymistään ja ammattitaitoaan läpi työuransa ja huolehtia muutoskyvystään. Senaatti-kiinteistöillä on velvollisuus luoda tarvittavat toimintaedellytykset, -välineet ja tuki jatkuvaan oppimiseen, hyvään esimiehisyyteen sekä oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Senaatti-kiinteistöissä toiminta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja vuorovaikutukseen. Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan, johon on kirjattu henkilöstöä koskevat yleiset periaatteet ja pelisäännöt.

Tavoitteenamme on, että Senaatti-kiinteistöjen henkilöstö tunnetaan asiakassuuntautuneina, osaamisestaan huolehtivina, luotettavina kumppaneina, joiden työskentelyä leimaa oma-aloitteisuus, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

Henkilöstö

2009

2010

2011

Henkilöstö 31.12.

281

266

251

Määräaikaiset työsuhteet

22

9

7

Osa-aikaiset työsuhteet

20

9

11

Keski-ikä

48,8

49,8

50,2

Tulovaihtuvuus, vakinaiset %

3,2

2,3

3,6

Lähtövaihtuvuus, vakinaiset %

3,6

3

8,8

Miehet / Naiset %-jakauma

55/45

54/46

53/47

Sairauspoissaolo-%

2,3

2,2

2,4

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat, lukumäärä

2

3

2

Koulutuspäivät / henkilö

6,5

5

4,4

Henkilöstötavoitteet

Senaatti-kiinteistöjen strategisessa mittaristossa henkilöstöön liittyviä mittareita ovat ydinosaamisen taso sekä johtajuus. Muita vuodelle 2011 henkilöstöön liittyviä tavoitteita olivat:

TavoiteTulokset

Työtyytyväisyyden ylläpitäminen vertailuyrityksiä paremmalla tasolla

Vuoden 2011 henkilöstötutkimustuloksien mukaan Senaatti on kaikilla osa-alueilla selkeästi vertailuyrityksiä paremmalla tasolla.

Henkilöstön sitoutuneisuuden ylläpitäminen työhönsä

Henkilöstötutkimuksen mukaan sitoutuneisuutta ylläpitävät tekijät, kuten  oman työn arvostus, työn motivoivuus ja vaikuttamismahdollisuudet, ovat  hyvällä tasolla ja jopa parantuneet.

Moniosaamisen ja sisäisen liikkuvuuden edistäminenSisäistä liikkuvuutta saatiin ylläpidettyä ja tätä kautta monipuolistettua asiantuntijoiden osaamista. Henkilöiden osaamisen yhteiskäyttöä lisättiin alueorganisaatiossa.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ratkaisuliiketoiminnassa sekä sisäilmakysymysten ratkaisemisessaSisäilmavalmennusta jatkettiin. Alueorganisaation henkilöstöä valmennettiin käyttäjäpalveluiden myyntiin.
Henkilöstön jaksamisen varmistaminen ennakoivalla työhyvinvointitoiminnallaLintulahdella järjestettiin laaja työsuojelukäynti, jossa kartoitettiin myös työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät.  Lisäksi järjestettiin Terveyden Tori –tapahtuma.
Hallinnon tilahallinta -projektin ensimmäisen vaiheen onnistunut läpivienti oikeanlaisella ja -aikaisella resursoinnillaProjekti on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.
Yliopistokiinteistöjen siirron loppuunsaattaminenToteutunut tavoitteiden mukaisesti.

 

Vuoden 2012 painopisteitä ovat:

CREM tietämyksen kasvattaminen pitämällä asiaa esillä yhteisissä tilaisuuksissa mm. tietoiskuilla, case-esimerkeillä ja ohjatuilla teemakeskusteluilla.Henkilöstösuunnitelmien toteutumisten seurantaja henkilöstöjärjestelyjen toteuttaminen kuten sisäinen liikkuvuus, henkilöiden yhteiskäyttö yli maantieteellisten ja yksikkörajojen, oikea-aikaiset rekrytoinnit, sijaistamiset.
CREM:in edellyttämien osaamisten ja osaajien paikallistaminen ja kehittäminen Kyvykäs Organisaatio- projektissa: asiakasosaaminen, verkostojohtaminen, sisäilmaosaaminen, energiaosaaminen, toimittajuuden hallinta, hankintaosaaminen.Asiantuntijoiden osaamisen monipuolistaminen ja laajentaminen yksilöllisillä ja tehtäväryhmäkohtaisilla kehittämisohjelmilla
Palkitsemisjärjestelmän suoritusarviointi osion uudistusTehostettuja työhyvinvointitoimenpiteitä osaksi yksiköiden toiminnan kehittämistä

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön määrä

Senaatti-kiinteistöjen palveluksessa on 251 henkilöä, joka on 15 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010. Henkilöstöstä suurin osa eli 97,2 prosenttia on vakituisia. Kokoaikaisessa työsuhteessa oli 95,6 %.

Henkilöstömäärän kehitys v. 2007 - 2011, kpl

 

Henkilöstön jakautuminen alueittain v. 2011, kpl

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä v. 2007 - 2011, kpl

Osa-aikaiset ovat yhtä lukuun ottamatta osa-aikaeläkeläisiä. Henkilöstön keski-ikä on 50,2 vuotta ja yli puolet henkilöstöstä on 50-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Henkilöstön vaihtuvuus kasvoi huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna

Ulkoisten työmarkkinoiden vilkastuminen keväällä 2011 näkyi myös Senaatti-kiinteistöjen henkilöstön vaihtuvuuden kasvuna. Toiselle työnantajalle siirtyi 13 vakituisessa työsuhteessa ollutta henkilöä ja vuoden aikana jäi eläkkeelle 9 henkilöä. Senaatti-kiinteistöissä aloitti 9 uutta vakituista henkilöä työuransa. Kaikki lähtevät työntekijät haastatellaan ja mietitään toimenpiteitä sitoutuneisuuden ja työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Lähdön syinä kertomusvuonna olivat lähinnä halu kokeilla toisenlaisia työtehtäviä, siirtyä kokonaan toiselle alalle tai yrittäjäksi.

Senaatti-kiinteistöistä jää eläkkeelle seuraavina vuosina kymmeniä henkilöitä vuodessa.  Eläköitymiseen ja resurssien hallintaan varaudutaan yksikkökohtaisilla suunnitelmilla ja Kyvykäs organisaatio -kehittämisprojektilla.

Henkilöstömäärä ikäryhmittäin v. 2011

Vuoden 2011 lopussa Senaatti-kiinteistöjen henkilöstä 47 prosenttia oli naisia ja 53 prosenttia miehiä. Johtoryhmän 16 jäsenestä kaksi on naisia ja hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa on naisia. Suurin osa miehistä työskentelee johto- tai asiantuntijatason tehtävissä. Naisista 54 prosenttia työskentelee toimeenpanevissa tehtävissä. Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikärakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen.

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä, ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita.

Henkilöstön lukumäärä ryhmän ja sukupuolen mukaan v. 2011, kpl

Työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja työhyvinvointiin panostetaan monipuolisesti

Senaatti-kiinteistöt edistää työssä pysymistä laajalla ja ennakoivalla työhyvinvointitoiminnallaan sekä panostamalla esimiesten kehittämiseen. Lisäksi Senaatti-kiinteistöissä on turvattu mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja tekemiseen, hyvät kehittymismahdollisuudet sekä mahdollisuus osallistua liiketoiminnan kehittämiseen.

Tyytyväinen henkilöstö

Senaatti-kiinteistöt on jo vuodesta 1997 seurannut säännöllisesti henkilöstönsä työtyytyväisyyttä. Vuoden 2012 kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys on edelleen lievästi kehittynyt lähes kaikilla osa-alueilla ja on keski­määräistä korkeampi muihin yrityksiin verrattuna. Kielteisiksi koettuja muutoksia ei koko yrityksen tasolla käytännössä esiinny.

Vuoden 2012 kyselyn mukaan:

Selkeästi myönteistä kehitystä on seuraavilla osa-alueilla:

  • Johtaminen ja esimiestyö sekä oman yksikön toimintaan vaikuttavat asiat.
  • Esimiehen antama tuki alaisten työskentelylle ja lisääntynyt huomio alaisten työskentelyedellytysten varmistamiseksi.
  • Työssä tarvittavien tietojen saaminen, tiedon saaminen oman työn tuloksista ja oman työn tavoitteiden selkeys. 
  • Mahdollisuus uuden oppimiseen ja osaamisen ylläpitämiseen.
  • Työn motivoivuus jaksaminen ja työkuorman kohtuullisuus, vaikka ne ovat edelleen kehittämiskohteena.
  • Sisäinen yhteistyö, selkeys ja tavoitteellisuus yksiköissä
  • Toiminnan ohjaaminen yksikössä
  • Tehokkuus ja muutoksenhallinta.

Senaatti-kiinteistöillä on pitkät perinteet henkilöstön osallistamisesta toiminnan kehittämiseen kuten strategiaprosessiin. Henkilöstö on myös mukana erilaisissa palvelujen kehitystiimeissä ja prosessien kehitystyöryhmissä. Henkilöstölle luodaan työskentelyedellytykset, jotka huomioivat yksittäisten henkilöiden erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet. Tiedon saaminen yritystason asioista sekä omaan työhön liittyvistä asioista on laajaa ja monipuolista.
Senaatin työntekijöiden työtyytyväisyys 2007 - 2011, arvosanan keskiarvo

Työhyvinvointi on monen tekijän tulos

Henkilöstön työhyvinvointi varmistetaan hyvällä johtamisella. Senaatti-kiinteistöissä on määritelty hyvän esimiehisyyden tunnuspiirteet. Johtamistapamme tukee henkilöstön motivoitumista, osaamisen kehittämistä ja verkostomaista toimintatapaa. Hyvään johtamiseen kuuluu määrätietoisuus, luova ongelmanratkaisu sekä tilannetaju. Senaatti-kiinteistöjen esimies ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuden ja vuorovaikutukset.

Työhyvinvointi alkaa esimiehestä

Esimiestyöskentelymme peruspilareita ovat rehellisyys, luottamus ja kunnioitus. Esimiehemme toimivat esikuvana, kannustavana valmentajana, joka innostaa, pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen ja selkeään sekä sitouttavaan tavoitteiden asettamiseen.

Esimiehisyys ei ole sivutoimi, vaan se on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä työtä. Esimiestyötä tuetaan Senaatti-kiinteistöissä valmennuksellisin keinoin, joita ovat vuosittaiset esimiesvalmennukset, kvartaaleittain järjestettävät esimiesinfot sekä vapaamuotoiset kokoontumiset, kuten Pomokaffet. Sen lisäksi esimiehillä on mahdollisuus henkilökohtaisiin tai ryhmäcoachingeihin sekä HR:n tarjoamaan tukeen esimerkiksi henkilöstötutkimustulosten tulkinnassa ja haasteellisten tilanteiden käsittelyyn yksikössä. Vuoden lopulla tuotettiin esimiehille puheeksioton lomakkeisto, joka auttaa vaikeiden asioiden käsittelyssä.

Tietoa seurantamittareilla

Johtajuutta ja esimiehisyyttä arvioidaan vuosittain henkilöstötutkimuksessa. Johtajuuden ja esimiehisyyden taso on pysynyt hyvällä tasolla. Esimiehisyyden tunnusluku nousi 1-5 asteikolla 4:ään. Seurantamittarit ovat olleet jo pitkään Senaatti-kiinteistöjen strategisia seurattavia mittareita. Henkilöstö kokee oman lähiyksikön toiminnan ja tavoiteasetannan hyvänä, esimiehet ovat onnistuneet tavoitteiden asetannassa ja seurannassa sekä tiedonsaannin varmistamisessa. Esimiehet ovat myös kehittyneet henkilöjohtamisessa ja alaistensa kehittäjinä.

Osallistava strategiaprosessi on myös keino tukea ja parantaa työhyvinvointia. Henkilöstö pääsee osallistumaan strategian käsittelyyn strategia-aamukahveilla sekä strategiakyselyihin vastaamalla.

Joustavat työnteon muodot

Tavat tehdä työtä ovat monipuolistumassa. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen asiantuntijapalveluita, joilla tuetaan työteon eri muotoja ja Senaatti-kiinteistöt on myös omassa toiminnassaan ottanut huomioon tämän kehityksen.

Senaatti-kiinteistöissä on otettu käyttöön uudenlaisia ja joustavia työnteon käytäntöjä, joilla on vaikutusta myös työhyvinvointiin. Henkilöstöllä on esimerkiksi mahdollisuus etätyöhön, ja matkustamista on voitu vähentää ja työpäiviä lyhentää lisäämällä videoneuvotteluja. Tavoitteena on, työssä huomioidaan työntekijän erilaiset elämäntilanteet eikä työn tekeminen ole sidottua aikaan eikä paikkaan.

Senaatti-kiinteistöt panostaa henkilöstönsä työhyvinvointitoimintaan. Henkilöstöllä on käytössään kulttuuri- ja liikuntapalveluihin käytettävät kulttuurisetelit. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin perinteinen työterveyden edistämiseen tähtäävä Terveyden tori -tapahtuma sekä muita virkistystilaisuuksia ja tempauksia niin Helsingissä kuin maakunnissakin.

Ennakoiva työterveyshuolto

Senaatti-kiinteistöt panostaa ennakoivaan työterveyshuoltoon ja työkyvyn ylläpitoon järjestämällä mm.  erilaisia liikuntakampanjoita ja vuosittaisen Terveyden tori -tapahtuman, jossa käsitellään ajankohtaisia terveyteen liittyviä asioita ja tarjotaan mahdollisuus myös erilaisiin mittauksiin.

Jokaisella on mahdollisuus työfysioterapeutin konsultointiin oman työpisteensä osalta. Vapaaehtoiset kuntotestit järjestetään kolmen vuoden välein ja ikävuositarkastuksia on jo 30-ikävuodesta eteenpäin sekä eläkkeelle jäämisen kynnyksellä.  Senaatti-kiinteistöistä tuli savuton työpaikka vuoden 2011 alusta.

Sairauspoissaolot

Senaatti-kiinteistöjen työntekijä oli vuoden aikana sairauden takia poissa keskimäärin 5,8 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 2,4. Henkilöstöstä 43,4 prosenttia ei ollut vuoden aikana lainkaan poissa työstä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Senaatti-kiinteistöjen työn luonteen vuoksi tapaturmat ovat vähäisiä. Poissaoloja aiheuttaneita työtapaturmia sattui vuoden aikana kaksi työmatkalla eikä yhtään työssäoloaikana. Lisäksi viidestä työmatkalla tapahtuneesta tapaturmasta ei aiheutunut poissaoloja. Tapaturmataajuus eli poissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohti oli 5,4.

Yhteistyö edellisvuonna kilpailutetun työterveyshuollon toimittajan kanssa käynnistyi kertomusvuoden alussa. Työterveyshuollon taso pysyi toimittajavaihdoksesta huolimatta entisellä hyvällä tasollaan. Lintulahdella järjestettiin laajamitallisempi työsuojelukäynti, jossa panostettiin henkilöstön työhyvinvointia edistäviin asioihin kuten työympäristöön ja työergonomiaan.

Sairauspäivien kehittyminen ja ennakoivan työterveyshuollon kustannukset v. 2007 - 2010

Tasa-arvoinen työyhteisö

Senaatti-kiinteistöissä on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteita seuraa ja valvoo yt-neuvottelukunta. Toiminnan ja tehtävän luonne sekä vaatimukset huomioiden Senaatti-kiinteistöissä toimitaan niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, uskonnon, iän, raskauden, vanhempainloman, asevelvollisuuden tai muun vastaavan seikan vuoksi.

Rekrytoinnissa pyritään henkilöstön tasapainoiseen sukupuoli- ja ikä¬rakenteeseen sekä toiminnan kannalta parhaaseen osaamis- ja koulutusrakenteeseen. Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Koko henkilöstö on tulospalkkion piirissä ja kaikilla on mahdollisuus saada omaan tuloskorttiinsa henkilökohtaisia tavoitteita.