Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa. Senaatti-kiinteistöt järjestää sidosryhmäpaneelin joka toinen vuosi tarpeen mukaan. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa myös kyselyillä ja haastatteluilla. Vastuuraportointi on uudistettu vastaamaan olennaisuusmatriisin asiakokonaisuuksia ja aiemmasta raportin rakenteen jaosta sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen on luovuttu.

 

Vaikutus Senaatti-kiinteistöihin
 

 
 
 

Merkitys sidosryhmille ja yhteiskunnalle

 
 
 
Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon
 • Veden kulutuksen vähentäminen
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Jätevedet haja-asutusalueilla
 
 • Avoin viestintä
 • Johdon sidonnaisuudet
 • Materiaalitehokkuus rakennushankkeissa
 • Asiakkaiden ympäristövaikutusten vähentäminen
 • Kansainvälinen vaikuttaminen (EU)
 • Uusiutuvien energialähteiden käyttö
 • Riskienhallinta
 • Tutkimustoimintaan osallistuminen
 • Henkilöstön tasa-arvo
 • Työturvallisuuden edistäminen rakennushankkeissa ja ylläpidossa
 • Sähköinen hankintaketju
 • Tilojen esteettömyys
 • Kiinteistöjen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallinta
 • Kaavoitukseen osallistuminen
 • Matalaenergiarakentamisen kehittäminen
 • Työtapojen kehittäminen, liikkuvan työn mahdollistaminen
 • Tilojen toimivuus, turvallisuus ja terveellisyys, sisäilman laatu
 • Talousrikollisuuden torjunta, hankintaketjujen valvonta
 • Rakennetusta kulttuuriperinnöstä huolehtiminen
 • Turvallisuus (toiminnan)
 • Jätehuolto ja lajittelu
 • Myyntitoiminnan läpinäkyvyys
 • Kiinteistöalan kehittämiseen osallistuminen ja vaikuttaminen
 • Oikein mitoitettu kiinteistönhoito ja ylläpito
 • Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys
 • Tilapalveluiden tuottaminen
 • Laadun ja toimittajuuden hallinta, kumppanuus-verkoston toimivuus
 • Taloudellinen kannattavuus
 • Henkilöstön työtyytyväisyys
 • Henkilöstön osaaminen
 • Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintaperiaatteet
 • Energiatehokkuus
 • CO2 päästöjen vähentäminen
 • Kiinteistövarallisuudesta huolehtiminen
 • Tehokkaan tilankäytön edistäminen
 • Kilpailukykyinen hinnoittelu
 • Valtion kokonaisedun huomioiminen, CREM-toimintatapa
 • Rakennemuutos, säästöt
 • Asiakkaiden ydinprosessien/toiminnan tunteminen

 

 Olennaisuusmatriisi
Lataa PDF (120 kt)