Senaatti-kiinteistöt panostaa moniosaamiseen ja koulutukseen

Senaatti-kiinteistöjen vahvuutena on osaava ja asiantunteva henkilöstö, jolla on korkea koulutustaso, vahva kiinteistöalan asiantuntemus ja pitkäaikainen työkokemus. Senaatti-kiinteistöjen vahva asiantuntijuus perustuu henkilöstön ammattitaitoon ja osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Ydinosaamisen taso on nostettu strategiseksi mittariksi.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöllä 55 prosentilla on korkeakoulututkinto. Senaatti-kiinteistöissä kannustetaan moniosaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen, jonka merkitys korostuu myös resurssi- ja osaamisstrategiassa. Senaatti-kiinteistöissä jokaisen työntekijän osaamisen taso on määritelty, osaamista ja ammattitaitoa seurataan ja ylläpidetään systemaattisesti ja osaamisen kehittämiselle asetetaan tavoitteet vuosittain.

Henkilöstöjakauma koulutusasteittain v. 2011

Koulutuksen jakautuminen henkilöstöryhmittäin v. 2011

Välineet kasvuun ja kehittymiseen

Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa henkilökohtaisen kehityskeskustelun kaksi kertaa vuodessa, millä edistetään asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöä tuetaan tämän lisäksi hyödyntämään olemassa olevia tyyppitehtävänkuvia ja tavoiteosaamisprofiileja omaehtoisen kehittymisensä suunnittelussa.

Aktiivista ja avointa tiedonsiirtoa

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen. Uusille työntekijöille on perehdyttämispäivät, jatkuvaan oppimiseen mentorointi sekä eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi lähtödokumentti-toimintamalli sekä lähtöhaastattelukäytäntö.

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen viestintä on avointa, tietoa jakavaa, työntekoa tukevaa ja vuorovaikutteista. Sisäinen viestintä on tärkeä johtamisen väline. Henkilöstötutkimuksen mukaan henkilöstö kokee tiedottamisen määrän riittäväksi sekä saavansa riittävästi informaatiota Senaatti-kiinteistöjen strategiasta.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla sen sijaan, että kaikki suuntautuisivat kapea-alaiseksi asiantuntijaksi.

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 4,4 henkilöä kohden.

Henkilöstö osallistuu johdon ohella kehitysprojekteihin, -tiimeihin ja prosessiryhmiin. Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla ulkopuolella pidetyistä luennoista ja artikkeleista palkkiot. 

Vuonna 2011 käynnistyi Kyvykäs organisaatio -projekti, jonka tavoitteena on paikallistaa asiakasrajapinnassa vaadittava konsultatiivinen asiantuntijaosaaminen sekä esimieskyvykkyys. Jokainen mukaan ilmoittautunut saa työstettyä itselleen yhteistyössä HR:n ja esimiehensä kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka toteutumista tuetaan ja seurataan. Samalla työnantaja on tietoinen osaajiensa urapolkuodotuksista ja kehittymistoiveista sekä osaamisen tasosta liiketoiminnan kannalta keskeisillä osaamisalueilla. Kyvykäs organisaatio -projekti jatkuu myös vuonna 2012.

Senaatti-kiinteistöt järjestää henkilöstölleen kiinteistöalaan liittyvää koulutusta. Koulutusohjelmien perusteella Senaatti-kiinteistöt huolehtii siitä, että henkilöstö pystyy tarjoamaan asiakkaille toimitila-asiantuntijuutta mm. CREM-rooliin liittyen. Esimerkkeinä ovat kertomusvuonna jatkunut sisäilmakoulutusohjelma ja käyttäjäpalveluiden myyntiin valmentava koulutus alueen henkilöstölle.

Valmennuksia ja kehittämispäiviä järjestettiin ammattiryhmille uudella toteuttamismuodolla yhdistämällä kahteen tilaisuuteen neljä ammattiryhmää: Asiakkuus ja ratkaisupäivät sekä Hanke- ja ylläpitopäivät. Molemmissa tilaisuuksissa kokeiltiin uusia tapoja välittää tietoa ja osallistaa valmennettavia. Syksyllä aloitettiin projektijohtamisosaamista lisäävän valmennuspaketin suunnittelu.

Senaatti-kiinteistöt tukee tapauskohtaisesti myös ulkopuoliseen koulutukseen osallistumista esimerkiksi joustavilla työn ja opiskelun yhdistävillä työaikaratkaisuilla.

Vuonna 2012 koulutuksissa panostetaan erityisesti projektijohtamisosaamiseen, energia-asioiden osaamiseen sekä esimiesosaamiseen. Asiakasosaamisen merkitys korostuu entisestään.

Ydinosaamiset hyvällä tasolla

Senaatti-kiinteistöissä seurataan kolmen henkilöstöryhmän eli hankevastaavien, asiakaspäälliköiden ja kiinteistöpäälliköiden ydinosaamisen tasoa. Ydinosaamisen osa-alueina arvioidaan muun muassa sitä, miten senaattilaiset hoitavat asiakassuhteita, työskentelevät verkostoissa, huolehtivat tiedonkulusta ja kuinka nopeasti ratkaisevat ongelmia. Ydinosaamisen tavoitetasoksi vuodelle 2011 oli asetettu 3,15. Arvioinnissa saavutettiin ydinosaamisen taso 3,16. Lisäksi koko henkilökunnan osaamisen tasoa arvioidaan kolmella osa-alueella, jotka ovat kiinteistöliiketoiminta, asiakkuudenhallinta ja verkottunut toimintatapa.