Miten luonnehtisit Senaatti-kiinteistöjen toimintavuotta 2011?

Vuosi 2011 oli uuden strategiamme ensimmäinen sisäänajovuosi. Keskeisenä tavoitteena on muuntua entistä palvelukeskeisemmäksi asiantuntijaorganisaatioksi ja valtioyhteisön sisäiseksi CREM-organisaatioksi. Strategiatyöhömme liittyen uudistimme organisaatiotamme ja prosessivastuitamme lisätäksemme toimintamme joustavuutta ja tehokkuutta sekä sisäistä liikkuvuutta. 

Toimitilojen tehokkaaseen johtamiseen ja kehittämiseen tarvitaan kattavaa ja yhtenäistä tietoa tiloista, niiden määrästä, kustannuksista ja energiankulutuksesta. Olemme rakentaneet koko valtionhallinnon käyttöön tilahallinnan tietopalvelun, jonka käyttöönotto eteni suunnitelmien mukaisesti asiakaskunnassamme.

Millainen vuosi oli asetettuihin tavoitteisiin nähden?

Vuosi 2011 muodostui taloudellisesti merkittävästi suunniteltua paremmaksi. Erityisesti kiinteistömyynneissä saavutettiin erittäin hyvä tulos ja myös vuokraustoiminnassa ja palveluissa ylitettiin tavoitteet. Asiakkaidemme toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia olemme tukeneet kehittämällä ja tuotteistamalla asiantuntijapalveluitamme, joiden kysyntä on lisääntynyt muutosten edetessä. 

Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen keskeiset strategiset painopistealueet?

Asiantuntija- eli CREM-roolin haltuunotto, kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen ja sisäisen tehokkuuden parantaminen ovat kolme keskeistä strategista painopistealuettamme. Olemme tehneet tutuksi asiakkaillemme Senaatti-kiinteistöjen uutta roolia muun muassa erilaisin viestinnällisin keinon ja panostaneet asiantuntijapalveluistamme kertomiseen ja niiden markkinointiin eri foorumeilla. Oman henkilöstömme osaamisen kehittäminen kertomusvuonna aloitetussa Kyvykäs organisaatio -projektissa on keskeinen osa CREM-roolin haltuunottoa ja sisäisen tehokkuuden parantamista. 

Kestävää kehitystä ja myös omaa sisäistä tehokkuutta olemme edistäneet perustamalla investointien energiatavoitteiden tueksi energiaryhmän ja suurempien investointihankkeiden tukemiseksi investointitiimin. Kumpaankin ryhmään on koottu Senaatti-kiinteistöjen paras asiantuntemus ja kokemus.

Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuun tärkeimmät painopistealueet ja vuoden 2011 keskeiset tekemiset yhteiskuntavastuun saralla?

Päivitimme yhteiskuntavastuustrategiamme osana strategiatyötämme, ja käytössämme oleva ISO 140011 sertifioitu ympäristöjärjestelmä auditoitiin. Kiinteistöalalla energia- ja ympäristöasiat korostuvat, mikä näkyi kertomusvuonna myös Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuutyön painopisteissä. Olimme mukana valmistelemassa kiinteistöalan energiatehokkuus- eli TETS-sopimusta ja liityimme sen piiriin ensimmäisten joukossa. Solmimme asiakkaamme kanssa myös ensimmäisen Green Lease -vuokrasopimuksen.

EU:n asettamiin energiasäästötavoitteisiin liittyen laadimme koko kiinteistökannallemme energiansäästöön liittyvän toimintasuunnitelman, joka arvioitiin kahden arvostetun asiantuntijatahon toimesta. Tilatehokkuus, energiatehokkuus ja materiaalitehokkuus ovat tulevaisuudessakin keskeisiä keinoja, joiden avulla säästötavoitteet pyritään saavuttamaan.

Talousrikollisuuden torjunnassa otimme vuoden 2012 alussa käyttöön uuden toimintatavan, jossa sitoutamme osapuolet sopimuksilla ja sopimussakoilla vastuulliseen toimintaan.

Millaiset ovat lähitulevaisuuden näkymät?

Euroopan valtioiden ratkaisua vailla oleva finanssikriisi tekee tulevaisuuden ennustamisen vaikeaksi. Välittömät vaikutukset tulevat niistä sopeutustoimista, jotka budjettivaltio joutuu kohtaamaan tasapainottaakseen taloutensa ja kuroakseen kestävyysvajeen umpeen. Tämä koskee valtionhallinnon kaikkia sektoreita. Konkreettisena ja ajankohtaisena esimerkkinä tästä on puolustusvoimauudistus.

Koko voimassaoleva strategiamme ja sitä edeltänyt skenaariotyö on ollut valmistautumista näihin haasteisiin. Oma sisäinen tehokkuus ja asiakkaillemme säästöpotentiaalia tarjoavat asiantuntijapalvelumme ovat lääke tämän ajan suuriin haasteisiin. Jos jotain positiivista ajasta haluaa hakea, matalat korot ovat sitä edelleen.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kiinteistöalan trendit, jotka vaikuttavat Senaatti-kiinteistöjen toimintaan ja joita Senaatti-kiinteistöt seuraa?

Vaikutukset kiinteistöalalle tulevat melko suoraan talouden trendeistä, ja näkyvät heijastuksina uusien sopimusten vuokratasoissa ja kiinteistöjen hinnoissa.

Irrallisena taloudellisesta kehityksestä meidän tulisi pystyä näkemään muuttuvien työnteon muotojen ja informaatioteknologian vaikutukset toimistotilojen toteutustapaan ja tarpeeseen. Samoin tulisi olla herkkänä kaikelle uudelle innovaatiotoiminnalle, joka parantaa kiinteistöjen ja yhdyskuntien energiatehokkuutta tai lisää päästöttömien energiamuotojen käyttöönottoa. 

Kautesi toimitusjohtajana päättyy tulevana kesänä. Millaisena näet kautesi Senaatti-kiinteistöissä?

Olen äärimmäisen tyytyväinen näihin 13 vuoteen, jotka liittyvät työuraani Senaatissa. Organisaatio on osoittanut upeaa muuntautumiskykyä ja vuosi vuoden jälkeen yltänyt merkittäviin voittoihin myös ulkopuolisten arvioiden mukaan. Olemme olleet lukuiset vuodet Suomen eturivin yhteiskuntavastuuraportoija, ”Paras Työpaikka”-kilpailun voittaja, yli 500 pisteen laatuyritys sekä monien muiden palkintojen saaja. Olemme olleet maailman kärkiyrityksenä avaamassa tietomallin käyttöönoton edellytyksiä Suomessa ja maailmalla ja toimineet aktiivisesti kiinteistöjärjestöjen organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Kaikilla näillä foorumeilla Senaatti-kiinteistöt on saavuttanut arvostetun aseman. Olemme osoittaneet aitoa edelläkävijyyttä. Jos jotain haluaisin kehittää, niin rakentamisen laadun parantamisessa on vielä työ kesken. Erityisesti työtä löytyy toteutus- ja yhteistyömuodoissa ja sopimusmalleissa, joita kehittämällä rakentamisen laatua voitaisiin parantaa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia senaattilaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme yhteisistä ponnistuksista kaikkina näinä vuosina. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.