Kumppanuus toimittajien kanssa

Senaatti-kiinteistöjen palvelutuotanto perustuu kumppanuuteen ja verkostoitumiseen palvelutoimittajien kanssa. Kumppanuuksien tavoitteena on tukea Senaatti-kiinteistöjen asiakaspalvelua, liiketoimintaa ja kasvattaa tuottavuutta.

Senaatti-kiinteistöjen kumppanuudet ovat pääosin operatiivisia 2-4 vuoden välein kilpailutettavia puite- tai vuosisopimuksia. Niitä solmitaan sekä valtakunnallisella että aluetasolla. Vuonna 2011 kumppanitoimittajia oli 61 (54). Näiden operatiivisten kumppanuuksien ja puitesopimusten tavoitteena on kattaa kaikki lukumäärältään ja rahavirraltaan merkittävät hankinnat ja vähentää kertatoimittajien määrää.

Tavoitteen toteuma on ollut oikean suuntainen, mutta kertatoimittajien määrä on edelleen korkea. Kuukausitasolla Senaatti-kiinteistöillä oli kertomusvuonna 4 000 kertatoimittajaa. Rahavirrasta 80 % syntyy noin 200 toimittajan laskutuksesta.

Ostot ja hankinnat painottuvat rakentamiseen ja kunnossapitoon

Vuonna 2011 (vuoden 2010 luvut sulissa) erilaisille toimittajille maksettiin 408 (413) miljoonaa euroa eli noin 70 (74) prosenttia Senaatti-kiinteistöjen liikevaihdosta. Investointien osuus ostoista oli 60 (62) prosenttia. Ostojen määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

Taloudellisesti Senaatti-kiinteistöjen suurimmat hankinnat ovat rakentamiseen ja rakennusten kunnossapitoon liittyvät suunnittelu- ja rakentamispalvelut sekä kiinteistönhoitoon liittyvät palvelut.

Asiakkaille tarjottavat asiantuntija- sekä toimitilapalvelut ovat kustannusvaikutukseltaan edellisiä selvästi pienempiä, mutta toiminnan tuloksellisuuden kannalta niillä on suuri merkitys. Palveluhankinta perustuu edellä kuvattuun puitesopimusmenettelyyn. Käyttäjäpalveluiden hankinnassa on hyödynnetty suurelta osin Hanselin kilpailuttamia sopimuksia. 

Hankintojen jakautuminen vuonna 2011, milj. euroa 
Rakennushankkeet (lähinnä urakat)225
Kunnossapitotyöt (lähinnä urakat)35
Energia ja vesi43
Kiinteistönhoito ja – huolto29
Konsulttipalvelut (rak.suunnittelu ml.)25
Toimitilavuokrat34
Muut hankinnat18
Yhteensä408

Operatiiviset kumppanit

Merkittävimmät valtakunnalliset kumppanuudet ovat ylläpitoon kuuluvat kiinteistönhoidon valtakunnalliset Palkki-kumppanit sekä kunnossapidon alueelliset konsultti-, suunnittelija- ja urakoitsijakumppanit. Palkki-kumppaneita on viisi, ja Palkki-nimi viittaa näiden kumppaneiden kanssa käytössä olevaan palkitsevan kiinteistönhoidon sopimusmalliin.
Kiinteistöjen ylläpito

Investointitoiminnassa kumppanuuksia on solmittu vain rakennuttajakonsulttien kanssa. Vuoden 2012 alussa astuvat voimaan uudet aluekohtaiset investointien rakennuttajakonsulttisopimukset.

Tavoitteena laadukas ja kustannustehokas toiminta

Pidempiaikaisten kumppanuuksien tavoitteena on ylläpito- ja investointitoiminnan parempi laatu sekä Senaatti-kiinteistöjen suuren volyymin mahdollistama kustannustehokas toiminta.

Kaikki kumppanit koulutetaan sopimuskauden alussa hyödyntämään Senaatti-kiinteistöjen toimintamalleja ja järjestelmiä. Lisäksi vuosittain pidetään 1-2 kehityskokousta toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Saavutetut tulokset ovat olleet erittäin hyviä erityisesti ylläpidossa. Palkki-sopimusjärjestelmä on saanut laajaa arvostusta myös Senaatti-kiinteistöjen ulkopuolella.

Investointien ohjauksessa on edelleen laajempia kehitystarpeita rakentamisen laadussa ja kustannusten hallinnassa. Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöt perusti oman sisäisen investtoin, johon on koottu Senaatti-kiinteistöjen paras investointiasiantuntemus. Ryhmän asiantuntijuutta hyödynnetään erityisesti suurissa ja vaativissa rakennushankkeissa.

Strateginen kumppanuus

Senaatti-kiinteistöillä on strateginen kumppanuus ohjelmistopalvelun kanssa. Ohjelmistopalvelu tuottaa tilahallinnan ohjelmistoja sekä tietopalveluja, rakennushankkeiden tiedon- ja dokumenttien hallinnan, projektipankkien käytönhallinnan, ylläpidon sekä tietomallien palveluja. ICT-infra ja puhelinpalvelu, ATK-tuki ja käyttäjäpalvelu sekä vastaava tietoliikennepalvelintoiminta perustuvat myös operatiivista kumppanuutta syvempään yhteistyöhön.
Talousrikollisuuden torjunta