Senaatti-kiinteistöjen toiminnan laatua ohjataan prosessikuvausten ja -ohjeistusten avulla. Prosesseissa määritellään toimintatavat ja käytettävät työkalut, joilla varmistetaan Senaatti-kiinteistöjen strategian ja hyvän hallintotavan mukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen.

Senaatti-kiinteistöt uudisti kertomusvuonna organisaatiouudistuksen yhteydessä myös prosessiorganisaationsa. Senaatti-kiinteistöissä aloitti vuoden 2011 alussa toimintansa alue- ja prosessiyksikkö, jonka vastuulla on operatiivisten prosessien ja aluetoiminnan kehittäminen.

Kolmen operatiivisen toimintaprosessin lisäksi Senaatti-kiinteistöillä on kolme ohjaavaa strategista prosessia. Kullakin prosessilla on vastaavat prosessin omistajat, joiden vastuulla on prosessien kehittäminen.

Yhteiskuntavastuu ja laadunhallinta kattavat koko Senaatti-kiinteistöjen toimintakentän.  Alue- ja prosessiyksikön johtajan vastuulla on varmistaa, että yhteiskuntavastuu ja laadunhallinta otetaan huomioon kaikissa prosesseissa.

Senaatti-kiinteistöjen prosessit:

Operatiiviset prosessit

  • Vuokraus- ja palveluprosessi
  • Ylläpitoprosessi
  • Investointiprosessi

Strategiset prosessit

  • Salkunhallinta
  • Toimittajuudenhallinta
  • Asiakkuudenhallinta

Senaatti-kiinteistöjen saamat palkinnot vuonna 2011:
RIL palkinto 2011 Musiikkitalo-hankkeesta 

Palvelujen ostot ja laatu

Senaatti-kiinteistöjen toiminta perustuu kokonaisuudessaan palvelujen ostamiseen, minkä vuoksi ostettavien palvelujen laadunhallinta on keskeinen osa Senaatti-kiinteistöjen toimintaa.

Hankintapäätökset perustuvat pääsääntöisesti rakennusurakoita lukuun ottamatta laatuarviointeihin, ja luvattua laatua valvotaan myös jatkuvasti. Laatukriteereitä on sisällytetty myös kiinteistönhoidon kumppanuusohjelmiin. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon laatua seurataan lisäksi vuosittain järjestettävällä tutkimuksella, jossa kartoitetaan tilojen käyttäjien tyytyväisyys kiinteistöhoitopalveluihin ja toimitilojen yleisiin ominaisuuksiin. Kyselyn tulokset käydään läpi yhteistyössä palveluntuottajien kanssa ja sovitaan kehitettävät asiat. Myös kumppanuuskokouksissa käydään läpi säännöllisesti palveluntuottajan laatuasiat kyselyjen ja reklamaatioiden pohjalta.

Kertomusvuonna käyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan tilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Laadulla vaikutetaan energiankulutukseen

Rakennushankkeiden laadulla on ratkaiseva merkitys muun muassa energiankulutukselle ja sisäilmalle, sillä parhaimmatkaan rakenteet ja järjestelmät eivät toimi, jos työnlaadussa on tapahtunut virheitä tai huolimattomuuksia.

Senaatti-kiinteistöt sisällyttää hankkeisiinsa keskimääräistä enemmän valvontaa, koska kokemuksen mukaan valvonnalla on positiivisia vaikutuksia laadulle.

Rakennuttajakonsultin palkkiojärjestelmässä yhtenä kriteerinä on hankkeen vastaanoton puutteiden määrä. Takuuajan energiakulutusta seurataan ja verrataan tavoitteisiin vuoden ja kahden vuoden jälkeen vastaanotosta. Laadun turvaaminen on myös yksi uudistetun hankintastrategian keskeisiä aiheita.