Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

Taloudellinen vastuullisuus on edellytys ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle toiminnalle.  Ilman tervettä taloudellista pohjaa ympäristöä säästävien ja sosiaalisesti kestävien toimintatapojen kehittäminen ei ole mahdollista. (Yhteiskuntavastuustrategia 2011-2014)

Lataa tilinpäätös PDF (508 Kt)  

Tilinpäätös

Lataa tilinpäätös PDF (508 Kt)

Keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvut20112010Muutos-%
Kasvu   
Liikevaihto, Me5835545,1
Tase, Me4 6754 884-4,3
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m26 5316 5230,1
Investoinnit yhteensä, Me244255-4,2
Investointien osuus liikevaihdosta, %4246-8,9
Henkilöstö 31.12.251266-5,6
Kannattavuus
Tulos, Me15412523,9
Tuloksen osuus liikevaihdosta, %26,522,517,9
Nettotuotto, %7,97,81,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %4,84,018,9
Oman pääoman tuotto, %5,04,026,7
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk12,9112,176,1
Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, %96,496,10,3
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste, %64,963,81,8
Nettovelkaantumisaste, %51510,9
Lainat, Me1 5851 714-7,6

 

Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa. Vuokraustoiminnan tulos ja myyntitoiminnan tulos ylittivät budjetoidun tuloksen.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaistulos oli 154 (125) milj. euroa. Tuloksen voimakas kasvu aiheutui pääosin kiinteistöjen myynneistä. Myynnin tulos parani 21 milj. eurolla.

Vuokraustoiminnan tulos oli 90 milj. euroa (87,2), tulos kasvoi edellisestä vuodesta 3,2 prosenttia. Vuokraustoiminnan tulos ylitti valtiovarainministeriön asettaman tulostavoitteen. Vuoden aikana toteutui useita merkittäviä tapahtumia, jotka vaikuttivat tulokseen ja jotka eivät olleet tiedossa tavoitetta asetettaessa. Suurin yksittäinen ero aiheutui rahoituskuluissa, joissa syntyi noin 10 milj. euron suuruiset säästöt. Lainantarve oli selvästi budjetoitua pienempi johtuen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n etuajassa maksamasta kauppahintavelasta, investointien toteutumisesta 56 milj. euroa kehystä pienempänä sekä myyntien toteutumisesta yli 50 milj. euroa budjetoitua suurempana. Myös korkotaso säilyi koko vuoden budjetoitua alemmalla tasolla. Muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä olivat Musiikkitalon tulojen kertyminen kolme kuukautta budjetoitua pidemmältä ajanjaksolta (vaikutus tulokseen 1,4 milj. euroa), vuokrien indeksikorotuksen toteutumisesta selvästi budjetoitua korkeampana (vaikutus tulokseen noin 6-7 milj. euroa). Budjetoinnissa käytetty indeksikorotus oli 1 % ja suurimmassa osassa sopimuksia indeksikorotus toteutui loka- ja marraskuun 2010 indeksien (2,4 %, 2,5 %) perusteella. Lisäksi liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattiin kertakorvauksia 1,5 milj. euroa. Nämä muodostuivat kahdesta erillisestä kertakorvauksesta, joissa asiakas maksoi erilliskorvauksen siitä, että irtisanoi vuokrasopimuksen ennen vuokrakauden päättymistä ja toisessa tapauksessa suunniteltu investointihanke peruuntui ja asiakas maksoi hankkeesta syntyneet kustannukset. Lisäksi henkilöstömenoissa saavutettiin noin miljoonan euron suuruinen säästö.

Myyntitoiminnan tulos oli 56,2 milj. euroa. Hyvään tulokseen vaikuttivat useiden suurten kauppojen ajoittuminen vuoden 2011 loppupuolelle.

Palveluiden myynnin tulos oli 0,5 milj. euroa ja tulos jäi hieman tavoitteesta. Ero aiheutui siitä, että hallinnon tilahallinnan (HTH) sopimuksia tehtiin vuoden aikana budjetoitua vähemmän ja osa budjetoiduista tuloista siirtyi vuoden 2012 puolelle.

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osalta kirjattiin tilinpäätökseen vuoden 2010 tuloksen perusteella osinkotuloja 7,6 milj. euroa ensimmäisen toimintavuoden osalta.

Vuoden 2010 tuloksesta maksettiin kertomusvuonna tuloutusta valtiolle 250 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 (4,0) prosenttia. Omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ja oli 64,9 % (63,8 %). Nettovelkaantumisaste pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 51 % (51 %).

Senaatti-kiinteistöt maksaa velaksi valtiolta hallinnansiirtoina saamistaan kiinteistöistä lainanlyhennyksiä sekä korkoa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on ottanut investointeja varten lainaa yhteensä 1 625 milj. euroa vuosina 2002–2011. Kertomusvuoden aikana Senaatti-kiinteistöt otti uutta lainaa 160 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt lyhensi valtion lainoja 129 (216,2) milj. eurolla ja muita lainoja 165,6 (134,6) milj. eurolla sekä maksoi korkokuluja 56,9 (63,2) milj. euroa ja lainojen takausmaksuja 4,9 (4,9) milj. euroa.

Valtiolle suoritetut maksut olivat 259 (233) milj. euroa suuremmat kuin Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2011 tulos.

Keskeiset tunnuslukugraafit 2007-2011:  
Vuoteen 2009 asti tunnusluvuissa ovat mukana yliopistokiinteistöt.

Tulos ja liikevaihto 2007 - 2011, milj. euroa

 

Liikevaihto työntekijää kohden, 1000 euroa

SIPO-% ja OPO-%, v. 2007 - 2011

 

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika vuosissa