Esteettömyys on yksi toimitilojen laatutekijä. Senaatti-kiinteistöt haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman esteettömiä työympäristöjä  ja toimia esteettömyysasioissa edelläkävijänä ja esikuvana muille alan toimijoille.   

Rakentamiseen liittyvät määräykset ja maankäyttö- ja rakennuslait ohjaavat kaavoittajia ja rakennusten suunnittelijoita suunnittelemaan esteettömiä ympäristöjä ja rakennuksia.

Senaatti-kiinteistöt on viime vuosina panostanut toimitilojen esteettömyyden kehittämiseen. Eniten huomiota on kiinnitetty esteettömän liikkumisen mahdollistamiseen, mutta yhä enenevässä määrin esteettömyys kattaa myös näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen näkökulmat.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut esteettömyysstrategian, jossa määritellään strategian liittyminen yhteiskuntavastuuseen sekä Senaatti-kiinteistöjen omat esteettömyystavoitteet ja niiden jalkauttamistoimenpiteet vuosille 2008–2011. Toimenpiteisiin kuuluvat henkilöstön koulutus, esteettömyyskartoituksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä pitkän tähtäimen suunnitelma kiinteistöjen esteettömyyttä edistäville toimenpiteille.

Kumppanina Kynnys ry. / Esteettömyyskartoitus suunnittelun pohjana

Senaatti-kiinteistöjen ja Kynnys ry:n yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on edistää esteettömyyttä Senaatti-kiinteistöjen rakennuksissa, luoda alalle esteettömyyskartoituskäytäntö ja erityisesti kartoitusmalli arvokiinteistöille sekä edistää alalle kouluttautuvien esteettömyyskartoittajien pätevyyttä.

Esteettömyyskartoituksilla saatavien tietojen perusteella suunnitellaan pitkän tähtäimen toimenpiteet kiinteistöjen esteettömyyden edistämiseksi. Tavoitteena on, että esteettömyyskartoitukset tehdään ennen peruskorjaushankkeiden hankesuunnittelun aloittamista ja yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa.

Kynnys ry:n kanssa asetettiin vuoden 2012 tavoitteeksi edistää Senaatti-kiinteistöjen esteettömyyskartoitusten teettämistä, jotta esteettömyysstrategiassa asetettu tavoite saavutetaan ja kaikkien ennen vuotta 1980 valmistuneiden rakennusten esteettömyystieto on hallussa vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Lisäksi mietitään yhteistyössä keinoja, joilla esteettömyyskartoitusmallia ja Senaatti-kiinteistöjen toimintatapaa voitaisiin levittää myös muille merkittäville kiinteistönomistajille. Senaatti-kiinteistöjen tapa toimia esteettömyyden edistäjänä on saanut myönteistä palautetta Kynnys ry:n taholta.

Vuonna 2011 laadittiin esteettömyyskartoitukset seuraavissa kiinteistöissä:

  • Työ- ja elinkeinoministeriön toimitalo, Eteläesplanadi 4.
  • Turun maakunta-arkisto
  • Turun läänin virastotalo
  • Hämeenlinnan virastotalo kortteli
  • Rovaniemen virastotalo

Huomio arvokiinteistöjen esteettömyyteen

Haasteellisinta esteettömyyden toteuttaminen on suojelluissa arvokiinteistöissä, joissa tehtävät toimenpiteet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.

Senaatti- kiinteistöt on mukana vuonna 2010 käynnistetyssä "Saavutettavia kulttuurihistoriallisia rakennuksia" -projektissa. Päätoteuttaja on Kynnys ry yhdessä Museoviraston kanssa. Tavoitteena on laatia julkaisu, jonka avulla välitetään tietoa ja vaikutetaan päättäjiin, suunnittelijoihin ja tekijöihin.

Julkaisu valmistuu keväällä 2012, ja siinä käsitellään saavutettavuustavoitteita käyttäjien kannalta ja haetaan Museoviraston linjaus saavutettavuustoimenpiteistä historiallisesti arvokkaissa kohteissa. Julkaisussa esitellään suunnittelun periaatteita ja lähtökohtia sekä onnistuneita saavutettavuusratkaisuja.

Senaatti-kiinteistöt osallistuu projektiin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä artikkelin kirjoittajana aiheena " Askeleen edelle - esteettömyys strategiana ".

Esteetön toimintaympäristö parantaa turvallisuutta, saavutettavuutta, logistiikkaa ja helpottaa kiinteistön ylläpitoa, mikä puolestaan...