Senaatti-kiinteistöt tuottaa ja kehittää palveluratkaisuja valtionhallinnolle toimitilojen tehokkuuden varmistamiseksi ja turhien toimitilainvestointien välttämiseksi.  Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on seurata hallitsemiaan kiinteistöjä ja arvioida, miten kiinteistövarallisuutta ylläpidetään ja kehitetään valtion kokonaisedun kannalta järkevimmin.  

Valtio pyrkii hoitamaan kiinteistöstrategiansa mukaisesti kiinteistövarallisuuttaan tehokkaasti ja tuottavasti. Valtion kokonaisedun toteutuminen tarkoittaa Senaatti-kiinteistöjen ja asiakkaiden tiivistyvää yhteistyötä toimitilojen kehittämisessä, tilankäytön tehostamisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa.

Senaatti-kiinteistöjen asiakkailleen tarjoamat palvelut koostuvat neljästä eri palvelutasosta. Palvelutasot I ja II kattavat perinteisten toimitilojen vuokrauksen sekä kiinteistöjen kunnossapidon ja kiinteistönhoidon. Palveluiden III-taso käsittää organisaation käyttäjäpalvelut kuten aulapalvelun, vartioinnin, siivouksen, ravintolapalvelut ja hyvinvointipalvelut. Toimitila-asiantuntijan (CREM) roolissa korostuu palveluiden neljäs taso eli asiakkaan johdolle suunnatut strategisen tason asiantuntijapalvelut.  Ne ovat usein laajoja toimeksiantoja, joissa tarkastellaan suurempia asiakokonaisuuksia. 

Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt tarjoaa palveluitaan liiketaloudellisin periaattein.

Asiantuntijapalvelut 

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on toimia koko valtiohallinnon toimitila-asiantuntija. Tässä roolissa keskeisessä osassa ovat Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalvelut, joissa Senaatti-kiinteistöt toimii johdon strategisena kumppanina ja tukee organisaatioita strategisissa muutos- ja kehitystarpeissa.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut jakautuvat seuraaviin palvelukokonaisuuksiin:

  • Strateginen toimitilajohtaminen
  • Työympäristön kehittäminen
  • Tilanhankinta ja vuokraus
  • Tilanhallinta ja ympäristö

Palvelut kattavat niin yksittäiset työympäristön kehittämisprojektit, tilanhankinnat markkinoilta, valtakunnallisten toimitilaverkostojen konseptoinnit, toimitilastrategian laatimiset, toimitilajohtamiseen liittyvän konsultoinnin sekä tarvittaessa toimitilojen edelleenvuokrauspalvelun.

Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalveluiden avulla asiakkaat ovat saavuttaneet muun muassa merkittäviä kustannussäästöjä toimitiloissa, henkilöstön tyytyväisyyden lisääntymistä sekä asiakaskokemuksen paranemista.

Vuoden 2011 toiminta

Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöt panosti erityisesti asiantuntijapalveluidensa tuotteistamiseen.  Tuotteistamisella tavoitellaan muun muassa yhtenäisiä toimintatapoja ja tehokkuutta, jotka tuovat etuja niin asiakkaille kuin Senaatti-kiinteistöille.

Tilakysymyksiin liittyviä asiantuntijapalvelusopimuksia oli vuoden 2011 lopussa noin 50 kpl. Asiantuntijapalveluista kertynyt liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijapalveluiden avulla on tuotettu ministeriöille valtioneuvostokampusselvitys ja suunnitelma. Toimitilastrategioita on laadittu ELY- keskukselle, Tekesille sekä Rikosseuraamuslaitokselle ja Poliisihallituksen käyttöön kehitettiin työympäristökonsepti.

Tullihallituksen työympäristön kehittämisprojekti on aloitettu ja tavoitteena on keskittää nykyiset  11 toimipistettä kahdeksi sekä aikaansaada kustannussäästöjä.  Muita työympäristön kehittämisprojekteja tehtiin mm. Väestörekisterikeskuksen ja THL:n kanssa.

Senaatti-kiinteistöt on osallistunut valtionhallinnon turvallisuusverkko TUVEn luomiseen ja sen kattavuuden parantamiseen. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilastrategia on myös valmisteilla. Lisäksi vuosien 2010-2011 aikana osallistuttiin Puolustusvoimille tarpeettomien tilojen selvittelyprosessiin.

Tarkemmin työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluista

Käyttäjäpalvelut 

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa toimitilojen käyttäjäpalvelut asiakkaille yhden luukun periaatteella, minkä ansiosta asiakkaat voivat suunnata resurssinsa ydintehtäviensä suorittamiseen ja sitä kautta toimintansa tehostamiseen. Senaatti-kiinteistöt tuottaa käyttäjäpalveluita erityisesti toimitilakampusalueilla ja monen käyttäjän virastotaloissa.

Tehoa keskittämällä

Palvelujen kilpailuttaminen yhteisesti usealle käyttäjälle on tehokasta, tuo mittakaavaetuja ja säästää resursseja. Palveluiden keskittämisestä saavutetaan myös suoria kustannussäästöjä, minkä lisäksi palveluiden tuottaminen keskitetysti mahdollistaa palveluiden kestävän hankinnan ja kehittämisen sekä ympäristönäkökulman huomioimisen yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Myös palveluiden sisällön muuttaminen kesken sopimuskauden asiakkaan tarpeiden muuttuessa onnistuu joustavasti.

Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäpalvelut ovat:

  • Aula- ja turvallisuuspalvelut
  • Toimistopalvelut
  • Kokous- ja ravintolapalvelut
  • Puhtauspalvelut
  • Hyvinvointipalvelut

Kaikki palvelut yhdellä sopimuksella

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa koko palvelukokonaisuuden yhdellä sopimuksella ja palvelut toimitetaan yhteistyössä valittujen palveluntuottajien kanssa. Senaatti-kiinteistöt vastaa toimittajaverkoston johtamisesta varmistaakseen strategiansa mukaisesti toimintansa laadun.

Palveluiden kilpailuttamisessa Senaatti-kiinteistöt toimii yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa. Yhteistyö on esimerkki valtiohallinnon sisäisestä kumppanuudesta, jonka tavoitteena on lisätä konsernihyötyjä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtio pyrkii vähentämään julkisen sektorin aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Käyttäjäpalveluiden hankinnassa ja kilpailutuksessa Senaatti-kiinteistöt ja Hansel ottavat huomioon palveluiden elinkaarikriteerit.

Käyttäjäpalveluiden liikevaihto kasvoi 88 % vuodesta 2010, ja oli kertomusvuonna 6,2 milj. euroa. Hakaniemi-Sörnäinen toimistokampusalueella, joka kattaa yhteensä. n. 80 000 m2 toimitilaa, kilpailutettiin kaikki käyttäjäpalvelut (aula, vartiointi, siivous). Tuloksena olivat noin 10 % edullisemmat hinnat asiakkaille kiinteällä neljän vuoden sopimuksella.