Laadukas sisäilmasto vaikuttaa tilojen käyttäjien hyvinvointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Terveellinen työympäristö edistää myös kiinteistönomistajan tavoitteiden saavuttamista.  Hyvä työympäristö on edellytyksenä kestäville vuokrasuhteille ja hyvälle yhteistoiminnalle osapuolten kesken.

Hyvä työympäristö on:

 • turvallinen
 • taloudellinen
 • ympäristöystävällinen
 • kannustava
 • terveellinen ja toimiva

Senaatti-kiinteistöjen toiminnan tavoitteena on sisäilmaongelmien ennakointi ja varhainen toteaminen.  Rakennusten kosteus- ja homeongelmissa tavoitteena on nollatoleranssi.

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt sisäilmasto asioiden hoitamiseen systemaattisen toimintamallin, jonka Työterveyslaitos arvioi kertomusvuonna ja esitti siihen jatkokehittämistarpeet. Yhteistyössä ISS:n kanssa kehitettiin kiinteistöjen ylläpitoon sisäilmaongelmien ennaltaehkäisevä toimintamalli ja ns. Sykli-kartta, johon kerätään tiedot havaituista sisäilmaongelmista, korjausten kustannusarviot ja tavoitteelliset korjausajankohdat.  

Senaatti-kiinteistöt käytti sisäilmakohteiden korjauksiin ja investointeihin kertomusvuonna 29 miljoonaa euroa. Suurimmat korjaustarpeet kohdistuivat puolustushallinnon kiinteistöihin ja vankiloihin.

Sisäilmaongelmat eivät ole koskaan yhden tekijän aiheuttamia. Ongelmien laajuuden vuoksi Senaatti-kiinteistöt on nostanut niiden...

Sisäympäristöklinikka ja koulutus vahvistivat osaamista

Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Senaatti-kiinteistöt on toteuttanut omalle henkilöstölleen sisäilma-asioihin liittyvän laajan koulutusohjelman. Kertomusvuonna koulusta täydennettiin ylläpito- ja hankepäivillä.

Koulutusaineiston pohjalta Senaatti-kiinteistöt on laatimassa itseopiskelu- ja perehdyttämisaineistoa sisäympäristöasioiden kanssa työskentelevien tarpeisiin.  

Senaatti-kiinteistöt on mukana Home talkoot –projektissa.

Senaatti-kiinteistöihin perustetun sisäilmaklinikka Syklin toiminta vakiintui kertomusvuonna. Syklin visiona on muuttaa Senaatti-kiinteistöjen sisäympäristötoiminnan painopiste reagoivasta ongelmanratkaisusta ennakoivaksi, ennaltaehkäiseväksi, hallituksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi kolmessa vuodessa.

Sykli tukee Senaatti-kiinteistöjen sisäistä työskentelyä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmanratkaisussa. Sen asiantuntijajäsenet muodostuvat Senaatti-kiinteistöjen ja sen verkoston erityisasiantuntijoista sekä alueiden ja toimialojen sisäilmayhdyshenkilöistä. Rooli on konsultoiva.

Pitkällä tähtäimellä Syklin tavoitteena on tuottaa sisäilmaan liittyviä asiantuntijapalveluita verkostonsa avulla koko valtionhallinnolle.

Syklin toiminnan painopisteet:

 1. Ennaltaehkäisevä toimintamalli
 2. Sisäympäristöongelmatilanteiden ratkaisumalli
 3. Koordinointi, sisäisen ja ulkoisen tiedon keruu ja raportointi
 4. Tiedotus, koulutus ja ohjeistaminen
 5. Alueille annettavan klinikkatyyppisen asiantuntijatuen kehittäminen ja koordinoiminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet sisäilmakysymysten hallitsemiseksi:

 1. Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
 2. Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä järjestelmällisesti.
 3. Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen terveellisen ja turvallisen rakennuskannan edistämiseksi

Aurajoen varrella sijaitseva vuonna 1967 valmistunut Turun virastotalo peruskorjataan ulkoa ja sisältä moderniksi toimitaloksi...