Turvallisuuden kehittäminen, johtaminen ja varmistaminen on Senaatti-kiinteistöissä jatkuva prosessi. Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy sekä turvallisen toiminnan ja jatkuvuuden varmistaminen. Turvallisuutta edistetään koulutuksella, toimintaprosessien kehittämisellä ja turvateknisillä ratkaisuilla.

Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikka on johdon hyväksymä näkemys turvallisuuden päämääristä, pe­ri­aat­teis­ta ja toteutuksesta.

Tur­val­li­suus­po­li­tii­kan pääasiallisina kohteina ovat:

  • hen­ki­lös­tön turvallisuus
  • kiin­teis­tö­tur­val­li­suus
  • tie­to­tur­val­li­suus

Senaatti-kiinteistöjen toimintaan liittyvän henkilön ja organisaation on sitouduttava noudattamaan Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikan mukaisia toimintatapoja. 

Senaatti-kiinteistöillä on useita turvakriittisiä asiakkaita, kuten Puolustusvoimat, Rikosseuraamusvirasto, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Keskusrikospoliisi ja Suojelupoliisi. Senaatti-kiinteistöt on solminut turvallisuussopimuksia useiden asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Kertomusvuonna edistettiin sopimusten yhdenmukaistamista, jotta asiakaskohtaisten sopimusten vaatimusten välittäminen toimitussopimuksiin voidaan varmistaa.

Turvallisuuden johtoryhmä

Senaatti-kiinteistöjen turvallisuustoimintaa johtaa ja kehittää turvallisuuden johtoryhmä, joka arvioi turvallisuuteen liittyvien projektien toteutumista, ylläpitää tilannekuvaa turvallisuuden tasosta sekä tekee aloitteita ja toteuttaa toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi. Ryhmä seuraa turvasopimusmenettelyjen ja -prosessien toimivuutta, valvoo uusien toimitilojen turvaratkaisuja, vastaa jatkuvuussuunnittelusta sekä antaa ohjeita toiminnan kehittämiseen.

Kiinteistökohtaisten pelastussuunnitelmien ajantasaisuuden seurannasta vastaa ylläpitoprosessi. Kertomusvuonna seurattiin ja tuettiin asiakkaiden pelastussuunnitelmien laadintaa.

Turvallisuustoiminnan painopisteet

Vuonna 2011 turvallisuustoiminnan painopistealueina olivat turvallisuusjohtaminen ja tietoturvallisuuden kehittäminen.

Turvallisuusjohtamisessa arvioitiin uusittujen tietoturva-asetuksen (TTA) ja tietoturvatasojen (TTT) vaikutukset ja päivitettiin tietoaineistojen luokituksen, käsittelyn ja salauksen ohjeet.  Tehtäviin kuuluivat myös turvallisuuden operatiivinen kehittäminen ja turvallisuusriskien arviointi. Yrityksen riskienhallinnan, jatkuvuuden ja valmiustyön keskinäinen suhde asemoitiin riskienhallintastrategiassa. Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja päätti johtoryhmää kuultuaan, että Senaatti-kiinteistöt noudattaa toiminnassaan tietoturvallisuusasetusta ja sen nojalla annettavia ohjeita.  Senaatti-kiinteistöissä hyväksyttiin käyttöön tietoaineistojen luokittelu- ja käsittelyohje.  

Tietoturvallisuudessa keskeiset kehittämistoimenpiteet liittyivät muun muassa tietoteknisiin palveluihin, tietoturvallisuuden parantamiseen ja ohjeistukseen sekä toimitila-auditointeihin. Vuoden aikana toteutettiin useita tietoturvallisuuden auditointeja useille järjestelmille ja toimittajille, yhteensä 10 kpl.

Osana ohjeistuksen kehittämistä ja koulutustoimintaa otettiin Senaatti-kiinteistöissä käyttöön mm. turvallisuustentti, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön turvallisuustietoisuutta.

Tavoitteena turvalliset tilat

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tarjota asiakkailleen turvalliset ja terveelliset toimitilat. Asiakkaita opastetaan käyttämään tiloja turvallisesti ja asianmukaisesti. Käytönopastuksen kohderyhmänä on kiinteistön teknisiä järjestelmiä hallinnoiva henkilöstö, käyttäjäkoulutuksessa tiloja ja niissä olevia järjestelmiä käyttävä henkilöstö.

Ra­ken­nus­ten tekniset ratkaisut suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat tilojen käyt­tä­jien turvallisen toiminnan sekä tukevat kestävää kehitystä. Näitä ratkaisuja ovat mm. paloturvallisuuden perusratkaisut, ku­lun­val­von­nan mahdollisuudet, kiinteistöön kuuluvat tietoliikenteen pe­rus­rat­kai­sut sekä jätehuollon järjestelyt.

Kiinteistöturvallisuuden tavoitteena on kiinteistön toimintojen ja energiahuollon turvaaminen ja varmentaminen.

Senaatti-kiinteistöllä on lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa ja tarjoaa osana käyttäjäpalveluitaan myös vartioimisliikeluvanvaraisia palveluita.

Vuoden 2012 toiminta

Vuosi 2012 on voimakkaan kehityksen vuosi. Tavoitteena on hyväksyä päivitetty yrityksen turvallisuuspolitiikka, ottaa käyttöön tietoaineistojen luokituksen, käsittelyn ja salauksen päivitetyt ohjeet ja toimeenpanna päätettyjen tietoturvatasojen (TTT) vaikutukset. Vuoden aikana toteutetaan seitsemän tietojärjestelmän ja palvelun tietoturvariskien arviointia ja päivitetään niiden toipumissuunnitelmat. Järjestelmäkohtaisia auditointeja tehdään aina neljälle eri järjestelmälle. Lisäksi aloitetaan asiakas- kuin toimittajasopimusten eri turvallisuussopimusten yhtenäistäminen.

Senaatti-kiinteistöjen prosessiryhmät vastaavat prosessikohtaisten jatkuvuussuunnitelmien tekemisestä vuonna 2012. Koko Senaatti-kiinteistöjen jatkuvuussuunnitelma tehdään vuonna 2013.