Strategia ja yhteiskuntavastuustrategia

Strategia ja yhteiskuntavastuustrategia

Vuonna 2011 alkaneella strategiakaudella Senaatti-kiinteistöt panostaa erityisesti asiantuntijaosaamisensa ja -palveluidensa kehittämiseen. Lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen panostetaan entistä vahvemmin uusien vaatimusten ja asetettujen tavoitteiden vuoksi.  

Valtion linjauksien mukaisesti Senaatti-kiinteistöt toimii valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana (CREM-palveluorganisaationa), jonka tehtävänä on tuottaa toimitiloja ja organisoida niihin liittyviä palveluja valtion virastoille ja laitoksille valtion kokonaisetu huomioiden.  

CREM pähkinänkuoressa

CREM (Corporate Real Estate Management) on strategiasta ja kokonaisvaltaista yritysten ja yhteisöjen toimitilojen, tilankäytön ja lisäpalvelujen johtamista.
CREM-yksikkö ei vain minimoi kustannuksia, vaan tuottaa monenlaista lisäarvoa käyttäjäyhteisölleen.CREM-yksikkö osaa ennakoida ja yhdistää toimitilaratkaisuissaan yrityksen tai yhteisön sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet.
CREMin keinoin edistetään käyttäjäyhteisön imagoa, innovatiivisuutta, joustavuutta, työtehoa, työhyvinvointia sekä lisätään kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja kiinteistöihin sidottujen pääomien arvon kasvua ja vähennetään kiinteistökustannuksia.CREMin vaikutukset näkyvät yrityksen ja yhteisön tuottavuuden ja toiminnan kasvuna tai laadukkaampina palveluina.

Tehtävänä tilaratkaisut

Tilat ovat valtionhallinnassa strateginen resurssi, jonka avulla voidaan tukea organisaation toimintaa ja suorituskykyä.  Valtion toimitila-asiantuntijana Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on vastata näihin vaatimuksiin ja odotuksiin. Tarjoamme asiakkaillemme tarkoin mietittyjä ratkaisuja, jotka muodostuvat fyysisistä tiloista ja tiloihin liittyvistä palveluista.

Senaatti-kiinteistöjen palvelutarjonta on laaja aina toimitilojen ylläpidosta asiakkaan johdolle suunnattuihin strategisen tason asiantuntijapalveluihin. Periaatteena on, että asiakkaat voivat ulkoistaa toimitiloihinsa liittyvän osaamisen ja palvelut Senaatti-kiinteistöille ja keskittyä omaan ydintoimintaansa.

Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat asiantuntijapalvelut liittyvät erityisesti valtionhallinnon muutos- ja kehitystilanteisiin.  Kiinteistöihin liittyvien käyttäjäpalveluiden tuottaminen keskitetään paikkakunnille, joihin valtio keskittää toimintojaan. Tällöin palveluiden ulkoistaminen Senaatti-kiinteistöjen kautta palveluntarjoajien hoidettaviksi on myös asiakkaalle taloudellisesti kaikkein järkevintä. Palveluratkaisuja tuotettaessa Senaatti-kiinteistöt ottaa vahvasti huomioon valtion kokonaisedun.

Strategiset painopistealueet

Valtion sisäisen toimitila-asiantuntijaroolin haltuunotto

Valtion toimitilastrategian ja periaatepäätöksien linjaamana Senaatti-kiinteistöt toimii tilakysymysten asiantuntijakeskuksena ja toimitila-asiantuntijapalvelujen tuottajana. Keskeinen tavoite on valtion tilankäytön kokonaiskustannuksen hillitseminen.

Keskeiset toimenpiteet: Valtiohallinnon toimitiloihin liittyvän tilatietojärjestelmän ja mittariston kehittäminen palvelemaan virastoja ja laitoksia.  
Vuonna 2011 tietojärjestelmän käyttöönotto eteni valtionhallinnossa suunnitelmien mukaisesti.

Sisäisen tehokkuuden parantaminen

Strategisen tehtävänä on edelleen tehostaa Senaatti-kiinteistöjen palvelutoimintaa, jotta asiantuntijarooliin kuuluvat uudet tehtävät voidaan toteuttaa pienenevin resurssein.

Keskeiset toimenpiteet: Toimintoja tehostetaan operatiivista toimintaa yhtenäistämällä ja lisäämällä resurssien käyttöä ja sisäistä yhteistyötä yli organisaatiorajojen.
Vuonna 2011 prosessien vastuita uudistettiin. Investointien ja energiatehokkuuden edistämiseksi perustettiin erilliset tiimit, joihin on koottu Senaatti-kiinteistöjen paras asiantuntemus energia- ja investointiasioista.

Kestävän kehityksen edelläkävijä

Olemassa oleva, nopeasti toiminnallisesti vanheneva kiinteistökanta on elvytettävä vastaamaan asetettuja vaatimuksia ja asiakkaiden nykyisiä tarpeita.

Keskeiset toimenpiteet: Jatketaan vuosia tehtyä työtä energi-asioiden edistämiseksi laatimalla investointien energiasäästön toimenpideohjelma. Käynnistetään energia- ja sisäilma-asioihin keskittyvien asiantuntijatiimien toiminta. Työympäristönkehittämiseen liittyvien palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen asiakkaille.
Vuonna 2011 valmistui toimenpideohjelma ja käynnistettiin energiatiimin toiminta. Sisäilmatiimi toiminta vakiintui osaksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa.  Työympäristönkehittämiseen liittyviä palveluja tuotteistettiin ja tarjottiin asiakkaille toimitilojen ja toiminnan uudistamiseen.

Yhteiskuntavastuustrategia 2011-2014

Yhteiskuntavastuun visio: Toimialansa yhteiskuntavastuullinen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen hyviä työympäristöjä valtion kokonaisetu huomioiden ja jonka liiketoiminta on energia- ja materiaalitehokasta sekä taloudellisesti kannattavaa.

Yhteiskuntavastuullinen toimintapa on jatkuvasti kehittyvä näkökulma Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Jatkuva parantaminen on toiminnan kehittämisen perusajatus. Senaatti-kiinteistöt on tiedostanut, että yrityksen vastuullisuuden arvioivat sen sidosryhmät. Pyrkimys avoimeen keskusteluun sidosryhmien kanssa on olennaista oman toiminnan kehittämiseksi.

Sidosryhmäyhteistyö

Yhteiskuntavastuun visiosta on johdettu Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuun strategiset päämäärät:

 1. Toimivien, tehokkaiden, terveellisten ja turvallisten toimitilojen toimitilaratkaisujen tuottaminen vastuullisesti asiakkaille.
 2. Energiankulutuksen vähentäminen erillisessä Energiatehokkuus-toimintasuunnitelmassa kuvatulla tavalla ja energiasäätösopimuksen (TETS) mukaisesti.
 3. Sisäilmasto-ongelmien hallinta ja ennakoiva ylläpito ja korjaustoiminta
 4. Toiminta kiinteistö- ja rakennusalalla edelläkävijänä ja kehittäjänä vastuullisessa kiinteistöliiketoiminnassa.
 5. Yhteiskuntavastuullisen toiminnan laajentaminen kaikkiin valtiokäytössä oleviin tiloihin ja energiankulutuksen ja kiinteistöjen ympäristökuormituksen hallinnan haltuun otto näissä kohteissa.

Yhteiskuntavastuustrategiassa otetaan huomioon erityisesti Senaatti-kiinteistöjen uudet strategiset painopisteet, kestävän kehityksen edelläkävijyys, energiatehokkaat investoinnit, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, esteettömyyden edistäminen, kulttuuriympäristön vaaliminen ja tilatehokkuuden edistäminen omissa sekä asiakkaan tiloissa. Tavoitteisiin pyritään olemassa olevan rakennuskannan tila- ja energiatehokkaalla käytöllä. Suuri haaste on uuden investointimallin laatiminen, jonka avulla olemassa olevat kiinteistöt saadaan energiatehokkaaksi ja muuntojoustavammaksi kuitenkin samalla huolehtien Senaatti-kiinteistöjen taloudellisesti terveestä liiketoiminnasta.

Ilman mittaamista ei voi johtaa

Senaatti-kiinteistöt edistää valtion tila- ja energiatehokkuutta yhdessä asiakkaittensa kanssa. Seurantamittariston ja välineistön kehittämisellä on merkittävä rooli, jotta muuttuvaa toimintaympäristöä pystytään mittaamaan ja johtamaan tehokkaasti oikean ja oikea-aikaisen tiedon pohjalta.  Hallinnon tilahallinta -tietopalvelun avulla voidaan mittarointia kehittää paremmin vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.  Tulevaisuudessa Senaatti-kiinteistöt pystyy raportoimaan kullekin vuokralaiselle näiden energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen.

Erityispiirteitä Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa:

 • Valtio on sitoutunut olemaan edelläkävijä energiatehokkuusasioissa ja ilmaston- muutoksen vastaisessa työssä.
 • Käytössä olevan kiinteistömassan hallittu vähentäminen vastaamaan paremmin valtion tulevia tilatarpeita ja valtion kokonaisetua
 • Uusien työympäristöjen kehittäminen ja toteutus tukemaan uudenlaisia työskentelytapoja ja työn tuottavuutta.
 • Esteettömyyden edistäminen.
 • Rakennettun kulttuuriperinnön säilyttäminen. Senaatti-kiinteistöt noudattaa valtion arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa toiminnassaan.
 • Avoin ja luotettava raportointi Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta yhteiskuntavastuuraporttina.

Yhteiskuntavastuun tavoitteet

Yhteiskuntavastuustrategiassa asetetaan tavoitteita kestävän kehityksen kolmelle osa-alueelle.  Kiinteistö- ja rakennustoiminnassa kestävä kehitys painottuu taloudellisesti terveeseen kiinteistöliiketoimintaan, energia- ja ympäristökysymyksiin sekä hyvästä, terveellisestä ja turvallisesta toimintaympäristöstä huolehtimiseen.

Vuoden 2011 tavoitteet ja niiden toteutuminen

Senaatti-kiinteistöt noudattaa ympäristöä koskevissa päätöksissä varovaisuuden periaatetta, kuitenkin niin, ettei se vaaranna järkevää taloudenpitoa. Senaatti-kiinteistöjen toimialat ovat myös omissa toimintasuunnitelmissaan asettaneet yhteiskuntavastuuseen liittyvät tavoitteensa koko strategiakaudelle 2011–2014.

Yhteiskuntavastuun haasteet ja mahdollisuudet

Näkökohta

Haasteet

Mahdollisuudet

Toimenpiteet

 

Ilmaston-
muutos

Ilmastonmuutoksen tuomat muutokset toimintaympäristössä. Taloudelliset menetykset, investointikustannusten nousu. Energian- ja kustannustehokkaan investointimallin kehittäminen.

Uusien teknologioiden käyttöönotto, edellä kävijä matalaenergia-
ratkaisuissa ja tilatehokkuudessa. Alentuneet energia- ja tilakustannukset.

Energia- ja tilatehokkuuden parantaminen. Uuden tekniikankäyttö tukemaan tilatehokkuutta ja vähentämään matkustamista. Asiakkaiden tilaratkaisujen kehittäminen tehokkaiksi asiantuntijapalveluiden avulla.

Asiakas-
ja käyttäjä-tyytyväisyys, tilojen terveellisyys
ja turvallisuus

Sisäilman laatu, tilojen esteettömyys ja viihtyisyys sekä palvelujen laatu. Toimenpiteet arvokiinteistöissä. Tilojen kohonneet korjaus- ja käyttökustannukset

Käyttäjien tuottavuuden parantuminen, kumppanuus asiakkaan kanssa, yhdessä kehittäminen.

Tiivis käyttäjä- ja asiakasyhteistyö. Sisäilma-asioiden systemaattinen hallinta. Kokonaisvaltainen toimitilojen kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut asiakkaille.

Kulttuuri-
perintö

Arvokiinteistöjen taloudellisesti kannattava ylläpito ja käyttö. Sisäilman laatu, esteettömyys ja tilojen muuntojoustavuus.

Kulttuuriperinnön vaaliminen, laadukas kaupunkiympäristö, hyvä saavutettavuus. Tilojen viihtyvyys.

Arvokiinteistöjen suojelu- sekä esteettömyysstrategia.

 

 

Luonnon-ympäristöjen säilyttäminen

Ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen, hallitsematon suojelukustannusten nousu. Arvokkaiden luonnonympäristöjen häviäminen.

Ympäristöriskien hallinta. Parantunut luonnonympäristö, arvokkaiden ympäristöjen suojelu. Hyvä maine käytännön toteuttajana.

Riskienhallinnan toimintamallin jatkuva kehittäminen. Maankäytönsuunnittelu, maiseman ja luonnonsuojelu.

 

Osaava
henkilöstö

Osaamisen siirto, uusien toimintamallien omaksuminen, jatkuva oppiminen ja uuden osaaminen. Uuden toimintatavan omaksuminen (CREM)

Osaava ja motivoitunut henkilöstö, alhainen vaihtuvuus.

Osaamisstrategia, kehittymissuunnitelmat, kehityskeskustelut, mentorointi, hiljaisen tiedon siirtäminen. Työvoiman ja osaamisen käyttö koko organisaation hyväksi.

Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön ikääntyminen, työn kuormittavuus. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja tekninen kehitys. Uuden osaamisen haltuunotto.

Henkilöstön tuottavuus, hyvä työilmapiiri.

Monipuolinen TYHY-toiminta, joustavat työajat, työn tekemisen muodot sekä ajanmukaiset työvälineet ja olosuhteet.