Toimintaympäristö ja trendit

Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vuonna 2011 vaikuttivat erityisesti valtion kiristynyt taloudellinen tilanne sekä pyrkimys kuroa umpeen julkisen sektorin kestävyysvajetta. Säästöjä haetaan kaikista toiminnoista, joista toimitilakustannukset ovat yksi keskeisistä.

Senaatti-kiinteistöiltä edellytetään aktiivisia toimenpiteitä tilankäytön tehostamiseksi ja  toimitilojen uudelleen järjestelyjen toteuttamiseksi, jotta toimitilakustannuksissa päästään asetettuihin tavoitteisiin.

Työtilojen tulee olla paitsi tehokkaita, myös toimivia, turvallisia, tietoteknisesti asianmukaisia ja kestävää kehitystä tukevia. Valtion toimitilahallinnalta vaaditaan lisäksi esimerkillisyyttä talousrikollisuuden torjunnassa ja ympäristöasioissa. 

Senaatti-kiinteistöillä on valtion toimitila-asiantuntijana vahva rooli valtionhallinnon muutosten mahdollistajana ja edellä mainittujen haasteiden ratkaisijana.

Kiinteistöstrategia vaatii aktiivista omaisuuden hoitoa

Valtion uudistetun kiinteistöstrategian tavoitteena on kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoitaminen tehokkaalla, tuottavalla ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla. Taloudellisten arvojen ohella huomioon otetaan myös yhdyskuntarakenteelliset, sosiaaliset ja elinkaari- ja energiatehokkuuteen liittyvät näkökulmat.

Kiinteistöstrategia jakaa valtion kiinteistövarallisuuden strategisiin ja ei-strategisiin omistuksiin.  Jako mahdollistaa luopumisen ei-strategisesta kiinteistöomaisuudesta, mikä on yksi keino tukea kestävällä tavalla tiukentuvaa valtiontaloutta.  Senaatti-kiinteistöille tämä merkitsee entistä aktiivisempaa omaisuudenhoitoa. 

Strategian mukaan valtion kiinteistöhallintoa keskitetään Senaatti-kiinteistöille, jotta virastojen ja laitosten resursseja voidaan kohdentaa entistä paremmin ydintoimintoihin. Tähän liittyen on muun muassa selvitetty valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen hallintaa ja ehdotettu, että Museoviraston hallinnoimat museokäytössä olevat rakennukset siirretään Senaatti-kiinteistöille. 

Julkinen sektori edelläkävijänä energia-asioissa

Kesällä julkistettu uusi energiadirektiiviehdotus pitää sisällään julkisen sektorin edelläkävijäroolin energiasäästöasioissa. Ehdotus julkisten rakennusten energiakorjausten lisäämisestä on herättänyt keskustelua muun muassa siitä, miten se vaikuttaa valtion kiinteistökannan korjaustoiminnan tasoon ja aikatauluun.

Senaatti-kiinteistöissä on valmisteltu syksyn aikana laajaa toimenpideohjelmaa,  jossa linjataan Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet ja toimintamallit tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Energiansäästö ja ympäristövaikutusten hallinta lisäävät myös yhteistyön ja vuorovaikutuksen tarvetta Senaatti-kiinteistöjen sekä hallinnonalojen ja virastojen välillä. 

Organisaatiouudistukset luovat uusia työympäristöjä

Uudelleen organisoinnit ja muutokset valtionhallinnossa jatkuvat, ja todennäköistä on, että muutostahti kiihtyy entisestään.  Organisaatiomuutokset, uudet sähköiset toimintamallit ja työkalut sekä uudenlaiset työnteon muodot asettavat ratkaisevasti erilaisia vaatimuksia työympäristöille.  Tämä luo paineita Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökannan muuntojoustavuudelle. Olemassa olevien tilojen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita nousee keskeiseen asemaan.  Muun muassa organisaatioiden yhdistymiset luovat paineita entistä suurempiin yksiköihin, mikä voi tarkoittaa tarvetta muutos- ja joissain tapauksissa jopa uudisrakentamiseen. Rakentamisessa on kehitettävä ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita ja muunneltavia ratkaisuja.

Senaatti-kiinteistöt seuraa aktiivisesti asiakaskuntansa toiminnan muutoksia ja kehittää toimitiloihin liittyviä asiantuntijapalveluita asiakkaidensa muutosten edistämiseksi. Muutosten seurauksena myös myytävien ja kehitettävien kiinteistöjen määrä lisääntyy.

Tulevaisuuden trendit

Senaatti-kiinteistöjen johto visioi kertomusvuonna muuttuvan toimintaympäristön tulevaisuuden näkemyksiä. Visioinnissa hyödynnettiin myös sidosryhmätutkimuksen tuloksia. Työn tuloksena kiteytyi neljä keskeistä toimintaympäristöön vaikuttavaa trendiä

Kuormitus kuntoon

  • Ilmastonmuutoksella  on pysyviä vaikutuksia yhteiskuntaan.
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset toimialaan on huomioitava sekä nykytilanteessa että muuttuvassa toimintaympäristössä myös jatkossa.

Hukkatila haltuun

  • Tiivistyvän yhteiskuntarakenteen myötä on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota hukkatilan hallintaan.
  • Tilanhallinnassa on huomioitava myös liikenteen suunnittelu, rakenteiden muunneltavuus sekä tilapäiset käyttötarpeet ja käyttömahdollisuudet.

Pura ja pystytä

  • Politiikkaan liittyvän epävarmuuden vuoksi painopisteet keskittämisessä ja hajauttamisessa ehtivät muuttua moneen kertaan rakennusten elinkaaren aikana.
  • Rakennusten käyttötarpeet alati muuttuvassa toimintaympäristössä on pystyttävä ratkaisemaan.

Toimisto taskussa

  • Työ ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai pysyvään organisaatioon.
  • Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy.
  • Rutiininomaisista töistä siirrytään jatkuvaan oppimiseen, pilotointiin ja improvisointiin.