Tulevaisuuden työympäristö

Työympäristö muodostuu fyysisistä, virtuaalisista ja sosiaalisista tekijöistä. Siksi työympäristöä kehitettäessä huomioidaan niin toiminta, tilat kuin tietoteknologiakin. Tavoitteena on löytää tilaratkaisu, joka tukee toimintaa ja strategiaa.

Henkilöstö ja asiakkaat otetaan mukaan suunnitteluun. Yhteiskehittely ja yhdessä oppiminen tuottaa ideoita ja yhteisiä merkityssisältöjä, sitouttaa ja voimauttaa. Suunnittelun tukena käytetään erilaisia työkaluja ja metodeja, ja muutosta johdetaan.

Työympäristöjä kehittävät ja johtavat monitieteiset tiimit, joissa on eri alojen osaajia: tilasuunnittelijoita, henkilöstöhallintoa, tietotekniikan ja kestävän kehityksen ammattilaisia.

Liikkuvaa työtä tukevat paikkojen verkot - työ tehdään siellä missä se on mielekkäintä. Pääkonttorien rinnalle syntyy satelliittitoimistoja, virastot innovoivat yhteisissä hubeissa. Etätyökeskuksia ja toimistohotelleja syntyy, asiakkaille rakennetaan kohtauspaikkoja. Virtuaalitila yhdistää tilat ja ihmiset.

Virastolle, jolla on monta toimipistettä, kehitetään monistettava työympäristökonsepti. Malli luodaan yhteiskehittelyllä, kokemuksia piloteista keräten, ja monistetaan koko toimipisteverkkoon. Tila, imago ja toimintamalli yhtenäistyvät, niin myös asiakaskokemus.

Kun liikkuvuus lisääntyy, eivät kaikki enää tarvitse omaa työpistettä. Mobiiliratkaisut ja jaetut työpisteet yleistyvät. Työpaikasta tulee kohtauspaikka, jonne tullaan tapaamaan työtovereita ja luomaan uutta.

Tietotyö tarvitsee tilojen kirjon. Koppikonttorit muuntuvat joustaviksi monitiloiksi: tilaa löytyy kokouksiin ja keskittymiseen, ideointiin ja pikapalavereihin, lepoon ja taukoihin. Tila valitaan kulloisenkin työtehtävän mukaan.

Fyysiset ja virtuaaliset tilat yhdistyvät. Omalta tietokoneelta nähdään työtoverin sijainti sekä työmoodi ja tavoitettavuus. Videoneuvottelut yleistyvät, samoin kollegoiden väliset virtuaalikokoukset tietokoneelta toiselle. Kohtaamisia ja kokouksia siirtyy kolmiulotteisiin virtuaalimaailmoihin: niihin liitytään ”avatarina”, omilta tietokoneilta, mistä vain.

Visuaalisen ilmeen merkitys kasvaa. Työympäristö suunnitellaan heijastamaan organisaation arvoja ja tavoitemielikuvaa, pohditaan niin sisäinen kuin ulkoinenkin viesti. Tiloilla erotutaan ja houkutellaan osaajia, asiakaskokemus korostuu.

Työvoima ikääntyy. Fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevia työympäristöjä kehitetään. Moniaistisuus huomioidaan: erihenkiset tilat innostavat ja rauhoittavat, tukevat kohtaamisia ja aktivoivat liikkumaan. Ergonomiaan ja joustotyöhön panostetaan.

Innovaatiot ovat kilpailuetu, ja luovia prosesseja tukevat tilakonseptit yleistyvät. Rakennetaan epämuodollisia taukokeitaita, erihenkisiä ryhmätiloja ja aineettoman tietotyön visualisointia tukevia projektiseiniä. Leikkisyys sallitaan, ja tiimit sisustavat tilansa itse.

Vanhakantaiset hierarkiaan perustuneet tilakulttuurit väistyvät. Työympäristöt räätälöidään eri työprofiilien tarpeisiin, työntekijän liikkuvuus, työn sisältö ja arvostukset huomioiden. Tila tukee toimintaa, ei statusta.

Organisaatiot mittaavat hiilijälkensä. Ekotehokkaissa työympäristöissä huomioidaan tilat, teknologia ja matkustaminen: virtuaalineuvottelut yleistyvät, ja turha matkustaminen vähenee.

Erilaisten maankäyttömallien hiilijälki mitataan, myös kaupungit mittaavat päästönsä. Vähähiiliset kaupunginosat ja ekologinen elämäntapa yleistyy: kestävää ja elävää kaupunkia luodaan sekoittamalla asumista, työntekoa ja palveluja, vihreä liikkuminen huomioiden.

Koerakentaminen ja plusenergiatalot yleistyvät: rakennukset tuottavat jopa enemmän energiaa kuin kuluttavat.

Ennen kuin uutta tilaa rakennetaan, käytetään olemassa oleva paremmin. Vanhoihin kuoriin syntyy uusia tilakonsepteja. Tilaa käytetään älykkäästi, oma muuttuu yhteiseksi.

Työympäristöjen murros ja kestävä kehitys edellyttävät suunnittelutoimistoilta moniosaamista ja verkottumista eri alojen osaajien ja tutkijoiden kanssa. Monialaiset toimeksiannot ja suunnittelukilpailut yleistyvät.

Tietokoneavusteinen suunnittelu on syrjäyttänyt käsin piirtämisen. Tiloja havainnollistetaan 3D-visualisointien avulla. Hankkeita johdetaan kolmiulotteisilla tietomalleilla, joihin kerätään kaikkien suunnittelijoiden tiedot: malleilla simuloidaan rakennettavuutta, käytettävyyttä ja olosuhteita.