Väärinkäytösten estäminen

Senaatti-kiinteistöt on osa valtioyhteisöä, ja sen toiminta pohjautuu valtioyhteisön arvoihin. Senaatti-kiinteistöt toimii tiiviissä yhteistyössä valtiohallinnon eri organisaatioiden kanssa ja sitä muun muassa kuullaan säännönmukaisesti asiantuntijana toimialaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa. Eduskuntaan ja sen valiokuntiin pidetään yhteyttä tarvittaessa.

Henkilöstö noudattaa korkeaa toimintamoraalia, toimii vastuullisesti ja kohtelee eri osapuolia tasapuolisesti. Toiminnan tulee olla avointa, luotettavaa, puolueetonta ja syrjimätöntä. Senaatti-kiinteistöjen periaatteet kieltävät henkilökunnalta sellaisten etujen vastaanottamisen, vaatimisen tai hyväksymisen, jotka vaarantavat nämä toimintaperiaatteet. Omalle henkilökunnalle on laadittu eettisten periaatteiden verkko-opetusmateriaali ja tentti, jonka avulla varmistetaan henkilökunnan tietoisuus periaatteiden mukaisesta toiminnasta.

Paikallisyhteisöt

Senaatti-kiinteistöt kehittää alueita lähinnä vain kaavallisesti. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti liikelaitokset voivat kehittää kiinteistöjä vain riskittömällä tavalla eli rajoittuen omaisuuden kaavalliseen tai muuhun riskittömään toimintaan. Senaatti-kiinteistöjen toimiva ja avoin yhteistyö kuntien kanssa on ollut erinomainen pohja maankäytön kehittämistoimille. Kaavoitusprosessiin liittyy lakisääteisesti erilaisia selvityksiä sekä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kuulemistilaisuuksia. Selvitykset ottavat kantaa muun muassa hankkeen vaikutuksiin yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen sekä työllisyyteen.

Kilpailuoikeudelliset asiat

Senaatti-kiinteistöt noudattaa hankinnoissaan julkisten hankintojen säännöksiä. Keskeisinä periaatteina ovat tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyyden vaatimus sekä kilpailumenettelyn läpinäkyvyys. Julkiset hankintasäännökset estävät Senaatti-kiinteistöjä tekemästä ostopäätöksiä tuotteiden alkuperämaan tai paikallisten toimijoiden perusteella.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa kaikissa hankinnoissaan eettisiä periaatteita. Senaatti-kiinteistöt on laatinut oman hankintaohjeen ja henkilöstölle järjestetään toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta. Mikäli tilaajavastuulain vastaisia toimintamalleja ilmenee, pyritään tilanne korjaamaan ensi tilassa sekä tarvittaessa muuttamaan Senaatti-kiinteistöjen käytäntöjä siten, että tapahtuman uusiutuminen ehkäistään.

Talousrikollisuuden torjunta

Talousrikollisuuden torjuntaan Senaatti-kiinteistöillä on oma sisäinen ohjeistus, johon on kerätty muun muassa kaikki asiaan liittyvät toimenpiteet ja tarkastuspisteet. Lisäksi tarvittavat toimenpiteet on sisällytetty kumppaneiden sekä alihankijoiden ohjeistuksiin sekä sopimuksiin. Uuden toimintaohjeistuksensa mukaan Senaatti-kiinteistöt vaatii edelleen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, mutta tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Urakoitsijoilta vaaditaan RALA-pätevyys tai vastaava selvitys. Uutena toimintatapana on rajoittaa urakoiden ketjuttaminen kolmeen yritykseen ja ketjutietojen ilmoittaminen Senaatti-kiinteistöille.

Sisäinen tarkastus valvoo Senaatti-kiinteistöjen eettisten periaatteiden, hankintaohjeistuksen ja harmaan talouden torjunnan toteutumista.  

Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöissä