Primäärienergian kokonaiskulutuksessa laskua

Energian kokonaiskäyttöä mitataan primäärienergian eli luonnon energiavarojen kulutuksella. Senaatti-kiinteistöjen primäärienergian kokonaiskulutus vastaa 0,6 prosenttia Tilastokeskuksen ilmoittamasta Suomen energian kokonaiskulutuksesta vuodelta 2010.

Senaatti-kiinteistöt noudattaa primäärienergian raportoinnissa GRI:n suosituksen mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. GRI:n mukaan suora energiakulutus viittaa energiaan, joka sisältyy raportoivan organisaation toiminnallisiin rajoihin ja on näin ollen organisaation hallittavissa. Suora energia voidaan kuluttaa raportoivan organisaation toimesta tai siirtää toiselle kuluttajalle. Senaatti-kiinteistöjen suora energiankulutus muodostuu aluelämpölaitosten lämmöntuotannosta. Epäsuora energiankulutus koostuu ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä sekä näiden tuotannon häviöistä.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus (suora- ja epäsuora) vaihtelee vuosittain kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista sekä rakentamisen volyymeistä johtuen. Senaatti-kiinteistöjen primäärienergian kulutus väheni 4 prosenttia vuodesta 2010.  

Energian kokonaiskulutus 2006-2011 (TJ) -kaavio

Energialähteet

Senaatti-kiinteistöt on ulkoistanut sähköenergian hankinnan Hansel Oy:lle. Hansel noudattaa julkishallinnon kestävien hankintojen periaatteita hankinnoissaan. Käytännössä pohjoismaisesta pörssisähkösta noin 1/3 on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.  Käyttämänsä lämpöenergian sekä kaukokylmän Senaatti-kiinteistöt pyrkii hankkimaan paikallisilta energiayrityksiltä. Lisäksi Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa on muutamia omia lämpökeskuksia.  Vaihtoehtoisten energiantuotantotapojen kehitystä seurataan aktiivisesti pilottihankkeita toteuttaen.

Pääosa Senaatti-kiinteistöjen aluelämpölaitoksista sijaitsee pääomavuokrakohteissa. Aluelämpölaitoksissa käytetyt polttoaineet ovat kevyt polttoöljy, maakaasu ja hake. Mahdollisuuksia vaihtaa aluelämpölaitosten polttoaineita uusiutuviksi on tutkittu.

Kaukolämpöalueella sijaitsevat Senaatti-kiinteistöjen kohteet on liitetty kaukolämpöön, jolloin polttoaineiden hallinta ja energiantuotanto ovat energiayhtiöiden vastuulla. Kaukolämmön tuotannon primäärienergianlähteet vaihtelevat kiinteistön sijaintipaikan mukaisesti. Energiateollisuuden kokoaman vuosittaisen kaukolämpötilaston mukaan kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden käyttö nousi ensi kerran yli 20 prosentin vuonna 2011. Kaukolämmöstä tuotettiin sähkön kanssa yhteistuotantona jopa 74 prosenttia, joka on 3 prosenttiyksikköä edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2011 Suomen keskimääräisen kaukolämmön päästökerroin oli 198 g/kWh.

Primäärienergianlähteet vuonna 2011