Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden jätteet 2011

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa syntyi vuonna 2011 jätettä yhteensä 11 500 tonnia, joka on 23 % enemmän kuin vuonna 2010. Kokonaisjätemäärän jakautuminen eri jätejakeille on esitetty oheisessa kuvassa.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden jätteet v. 2011

Jätteiden hyötykäyttöaste nousussa

Jätteiden hyötykäyttöasteessa päästiin 70 prosenttiin, joka on 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2010.

Senaatti-kiinteistöt vastaa vuokralaisten toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa syntyvien ongelmajätteiden jätehuollon järjestämisestä kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vuokralaiset huolehtivat oman toimintansa aiheuttamista erityisistä jätteistä, kuten tietosuojapaperista ja ongelmajätteistä, joiden määrätietoja ei ole Senaatti-kiinteistöjen käytettävissä.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaisjätemäärä jätejakeittain on laskettu rajatulta kiinteistökannalta saaduilla jätetiedoilla. Rajatulle kiinteistökannalle lasketut ominaisjätekertymät (kg/huoneistoneliömetri) kerrottiin Senaatti-kiinteistöjen ylläpidossa olevalla huoneistoalalla. Jätetietoja kerättiin pääkaupunkiseudun kiinteistöiltä ja Itä-Suomen alueelta.

Jätteiden hyötykäyttötavat riippuvat paikallisten jätteenkäsittelylaitosten käytössä olevista käsittelymenetelmistä  ja -kapasiteetista sekä käytettävien urakoitsijoiden sopimuksista lähialueiden käsittelylaitosten kanssa.

Senaatti-kiinteistöt vähentää toiminnastaan aiheutuvien jätteiden määrää mm. ohjeistamalla hankintoja. Senaatti-kiinteistöissä ja osalla asiakkailla käytössä oleva Green Office -järjestelmä ohjeistaa erityisesti jätteen synnyn ehkäisyyn sekä opastaa jätteiden lajitteluun.

Kylmäaineet vaihtuvat hiljalleen ympäristöystävällisempiin

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen taloteknisissä laitteissa on käytössä noin 12 tonnia jäähdytysaineita. Jäähdytysaineita lisätään laitteistoihin niissä tapahtuvien vuotojen takia. Kylmäaineiden hallittuja vaihtoja tehdään siirryttäessä tehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin.

Vuonna 2011 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa laitteistoissa tapahtuvien vuotojen takia jäähdytysaineita jouduttiin täydentämään noin 800 kg. Kylmäainevaihtoja vaihtoja tehtiin noin 200 kg, joka vastaa kahta prosenttia koko käytössä olevasta kylmäainemäärästä. Senaatti-kiinteistöt seuraa kylmäaineiden käyttöä keräämällä tiedot täytöistä sopimuskumppaneilta.

Otsonikerrokselle erittäin haitallisten CFC-yhdisteiden (esim. R-12) käyttö kylmälaitteiden huollossa on nykyisin kiellettyä. Otsonikerrokselle vähemmän haitalliset, mutta ilmastonlämpenemistä voimakkaasti edistävien HCFC-yhdisteiden (esim. R-22,R-401, R-402, R-403, R-408 ja R-409) käyttö kylmälaitteiden huollossa loppuu vuonna 2015.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut suunnitelman ja aikataulun kiellettyjen kylmäaineiden poistamiselle. Kylmäaineiden vaihto haitattomampiin kylmäaineisiin etenee suunnitelmien mukaan. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena kylmäaineiden otsonivaikutus on vähentynyt lähes olemattomaksi.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kylmäaineet v. 2011

Neljä yleisintä kylmäainetta
(87% jäähdytysaineiden kokonaismäärästä)

 

Kiellettyjä CFC-aineita
(1% jäähdytysaineiden kokonaismäärästä)

  • R-22
  • R-134a
  • R-404a
  • R407c
 
  • R-12

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kylmäaineiden ympäristövaikutukset
Potentiaali2011
ODP = ozone depleting potential
(CFC-11 ekvivalenttia)
5 kg
GWP-potentiaali = global warming potential
(CO2 ekvivalenttia)
2 325 tonnia