Hiilijalanjälki pienentynyt tavoitteiden mukaisesti

Senaatti-kiinteistöjen merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat kiinteistöjen energiankulutuksesta eli hankitun energian tuotannosta.  Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy myös omien lämpölaitosten lämmöntuotannosta sekä kylmäaineiden käytöstä kiinteistöissä.

Vuonna 2011 Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden energiankulutuksesta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 400 000 ekvivalenttista hiilidioksiditonnia.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010 vastasivat 74,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv.), jolloin Senaatti-kiinteistöjen osuus Suomen kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä on vain noin puoli prosenttia.

Kiinteistökantaan suhteutetut kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2011 ovat 57 kg CO2-ekv bruttoneliömetriä kohden laskettuna, mikä tarkoittaa 7 prosentin laskua vuodesta 2010.

Hiilidioksidipäästöt vähentyivät suhteessa enemmän kuin energiankulutus, mikä johtuu kaukolämmön polttoainevaihdoksista sekä paljon päästöjä aiheuttavien aluelämpölaitoksien vähentyneestä käytöstä energiantuotannossa.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaiskasvihuonekaasupäästöt vuosina 2006-2011

Päästöt ilmakehään vähentyneet tasaisesti

Senaatti-kiinteistöt raportoi ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen lisäksi maaperän ja vesistöjen happamoitumista aiheuttavat typenoksidipäästöt (NOx) ja rikkidioksidipäästöt (SO2). Lisäksi alla olevassa taulukossa on esitetty pienhiukkaspäästöt, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja aiheuttavat mm. hengityselinsairauksia.

Ominaispäästöt ilmaan v. 2006 - 2011

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2011 päästölaskennan lämmöntuotannon päästöprofiilit perustuvat Senaatti-kiinteistöjen alueiden mukaisten energiantuottajien toimittamiin tietoihin sekä Suomen keskimääräiseen kaukolämmön tuotannon ympäristöprofiiliin (Energiateollisuus ry). Alueellisten lämpölaitosten päästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten päästömittauksiin.

Senaatti-kiinteistöissä kulutetun sähkön hiilidioksidipäästöt on laskettu Pohjoismaisen sähkön päästöprofiileilla. Päästöprofiilit ottavat huomioon, ettei myytyjen alkuperätakuiden/sertifikaattien hiilidioksidivapautta tule käytettyä useampaan kertaan.

Hiilijalanjäljen laskentapalvelu

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt vuokralaisilleen hiilijalanjäljen laskentapalvelua, joka perustuu kiinteistöjen energiankulutusseurantaan. Laskentapalvelun kehittäminen liittyy meneillään olevaan valtionhallinnan tilahallintaprojektiin, jossa kaikkien ministeriöiden, virastojen ja laitosten tilatiedot siirretään yhteen tietojärjestelmään. Projektin tavoitteena on seurata ja tehostaa valtion tilankäyttöä sekä pienentää energiankulutusta. Hiilijalanjälkilaskentapalvelun odotetaan olevan käytössä vuoden 2012 aikana