Rakennusten tehokas käyttö

Pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden eteen

Pitkäjänteisen energiatehokkuuden eteen tehdyn työn avulla Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden energiankulutus on pysynyt vakaana jo usean vuoden ajan. Lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta seurataan kattavasti kokonaisuutena,  toimialoilla, alueilla ja kiinteistöpäällikköalueilla kuukausitasolla. 20 suurimman lämmön- ja energiankuluttajan lämmön- ja sähkönkulutusta seurataan tehostetusti, ja seurannassa olevien kiinteistöjen määrää pyritään lisäämään jatkuvasti.

Kulutuspoikkeamat raportoidaan ja käsitellään kuukausittain. Jatkossa kulutustietojen tuntitasoinen analysointi auttaa energiansäästön ohjaustoimenpiteiden määrittelyn ja seurannan lähtötietona. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteutumista seurataan kiinteistöpäälliköiden ja palvelutuottajien välisissä kokouksissa.

Senaatti-kiinteistöt alkoi vuonna 2008 ensimmäisenä toimitilavuokranantajana tarjota asiakkailleen ympäristöasioita edistävää WWF:n Green Office -palvelua, jossa organisaatiolle luodaan käytännönläheinen ympäristöohjelma.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden sähkön ominaiskulutus ja tavoitteet

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus ja tavoitteet

Kohdemuutoksien takia kokonaisala ylläpitokohteissa pieneni 97 733 m2 eli 3,5 % seurannassa olevien kohteiden kokonaisalasta. Seurantaan mukaan otettujen kohteiden keskimääräinen kokonaisenergiankulutus on ollut 20 % suurempi kuin seurannasta poistuneiden kohteiden.                                      

Mikäli Etelä- ja Länsi-Suomen osalta syyskuun 2011 sääkorjattua kulutusta ei huomioitaisi, olisi Senaatti-kiinteistöjen lämmön ominaiskulutus ollut 123,1 kWh/m2 eli Etelä-Suomen lämpimän syyskuun vaikutus kokovuoden kulutukseen on ollut n.1,8 %.

Panostukset seurantaan ja visualisointiin

Senaatti-kiinteistöt pyrkii parantamaan vuokralaisten energiatietoisuutta tietojärjestelmien ja visualisointien avulla. Tulevaisuudessa on tavoitteena laajentaa mahdollisimman kattavaan tuntitasoiseen kulutusseurantaan, josta on saatu hyviä kokemuksia muutamissa kohteissa. Tuntitason seuranta parantaa reagointinopeutta ja mahdollistaa aulan näyttötaulujen avulla informaation välittämisen myös käyttäjille. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on parantanut tiedonsaantia lisäämällä järjestelmä- ja käyttäjäkohtaisia kulutusmittauksia.

Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa oleva vanheneva rakennuskanta aiheuttaa haasteita energiankäytön tehostamiselle. Vanhemmat rakennukset ovat usein nykyiseen rakennustapaan ja olosuhdevaatimuksiin nähden puutteellisia teknisiltä ominaisuuksiltaan.

Kiinteistönhoidon energiatehokkuutta edistetään sisällyttämällä energiankulutuksen kiinteistönhoitosopimusten palkkio-sanktiomalliin sekä teettämällä energiakatselmuksia ja laatuauditointeja. Palkkio-sanktiosopimuksissa yhdeksi tarkasteltavaksi kriteeriksi on asetettu lämpö-, sähkö-, ja kaukokylmän energiankulutus.

Tyhjillään olevien tilojen energiankulutusta optimoidaan järjestelmällisesti laskemalla sisälämpötilaa sekä pyrkimällä löytämään tiloille uudet käyttäjät mahdollisimman nopeasti. Mikäli tiloille ei löydy valtionhallinnosta käyttäjää, tiloista luovutaan.

Veden kulutuksen pienentäminen

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden vedenkulutus oli vuonna 2011 keskimäärin 327 l/brm2 . Veden ominaiskulutus pysyi lähes vuoden 2010 tasolla.

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden veden ominaiskulutus ja tavoitteet v. 1976, 2006 – 2011, m³/brm²

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen jätevedet johdetaan pääasiassa kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin. Kunnallisten jätevesiverkostojen ulkopuolella Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on noin 100 (vuonna 2010 raportin mukaan 115 kpl) pienjätevedenpuhdistamoa. Pieniä jätevedenkäsittelyjärjestelmiä on erityisesti erityiskiinteistöjen toimialoilla.

Jätevesihuollon vaatimuksia koskevan valtioneuvoston asetuksen (542/2003) mukaan olemassa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä uudet vaatimukset vuoteen 2014 mennessä. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa ja käytössä jatkossakin pysyvät jätevesijärjestelmät on kartoitettu ja vaatimukset täyttävä kunnostussuunnitelma on tehty.