Rakentamisen ympäristövaikutukset

Senaatti-kiinteistöjen yhtenä kestävän kehityksen tavoitteena on uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden ympäristökuormituksen minimointi. Uusille investointihankkeille tehdään aina tarveselvitys, jonka osana on ympäristöselvitys sekä hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat ympäristötavoitteet.

Työmaiden energiankulutusta seurataan tapauskohtaisesti.

Hyvänä esimerkkinä työmaiden energiankulutuksen seurannasta on Helsingin Musiikkitalohanke. Hankkeen rakennusjätejakeiden määrää, sähkön, kaukolämmön, veden, kaasun ja polttoöljyn kulutusta sekä työturvallisuustasoa on seurattu koko rakennushankkeen ajan kuukausitasolla. Rakennushankkeen urakoitsijan SRV:n raportointitapa on havaittu erittäin hyväksi ja samankaltaista raportointia aiotaan jatkossa laajentaa muidenkin hankkeiden käyttöön. 

Rakentamisella merkittävä ympäristövaikutus

Senaatti-kiinteistöjen valmistuneiden rakennushankkeiden laajuus vuonna 2011 oli lähes 136 000 brm2, josta uudisrakentamisen osuus on noin 47 000 brm2. Loput ovat joko korjausrakentamishankkeita tai ns. sekahankkeita. Vastaanotettujen valmistuneiden rakennushankkeiden laajuus väheni lähes puoleen verrattuna vuoteen 2010. Korjausrakentamisen laajuus väheni jopa 60 % suhteessa viime vuoteen.

Rakentamisen laskennalliset ominaiskasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2011 Senaatti-kiinteistöissä 127 kg CO2 ekv/brm2. Tässä ovat mukana uudis- ja korjausrakentamishankkeet sekä sekahankkeet. Rakentamisesta aiheutuvat päästöt rakennusneliötä kohden ovat lähes kaksinkertaiset verrattaessa ylläpidon aikaisiin vastaaviin päästöihin.

Rakennustyömaiden jätemääristä ei ole keskitettyjä tilastoja, mutta urakoitsijoilta on edellytetty sisäistä jätemäärien raportointia. Vaatimus ei kuitenkaan ole aina toteutunut. Peruskorjaushankkeissa syntyvien jätteiden määrä vaihtelee merkittävästi kohteittain. Kierrätysaste toteutuneissa rakennushankkeissa on yleensä korkea. Selittävänä tekijänä voi olla sekajätteen suurempi käsittelykustannus verrattuna kierrätettyjen jätejakeiden kustannuksiin.

Senaatti-kiinteistöt panostaa vuonna 2012 rakennushankkeissaan tietojen keräämiseen urakoitsijoilta. Urakoitsijoilta edellytetään jatkossa kattavaa raportointia työmaan energiakulutuksesta sekä materiaaleista ja jätemääristä.