Ympäristövastuun johtaminen

Senaatti-kiinteistöt on omassa toiminnassaan sitoutunut valtionhallinnon ympäristövastuun toimintaperiaatteisiin.  Senaatti-kiinteistöjen ympäristöpolitiikka kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan. Myös Senaatti-kiinteistöjen  keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia ympäristöjohtamisen periaatteita.

Ympäristöpolitiikka

Senaatti-kiinteistöjen ympäristöasioita hallitaan, ohjataan ja kehitetään sertifioidulla ISO 14001 -standardin mukaisella ympäristöjohtamisjärjestelmällä. Ympäristöjohtamisjärjestelmän toiminnasta vastaa alue- ja prosessiyksikön johtaja, ja toimintaa seurataan säännöllisillä johdon katselmuksilla sekä johtoryhmän kokouksissa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kokonaisuus on vastuutettu johtoryhmän jäsenille. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisilla ympäristöohjelmilla.

Senaatti-kiinteistöt on asettanut tavoitteet sekä toimenpideohjelman viidelle keskeiselle ympäristövaikutusten alueelle. Nämä ovat:

1. Sähköenergian kulutuksen vähentäminen Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen sähköenergian kokonaiskulutusta yksi prosentti vuosittain, kun vertailutasona on vuoden 2010 kokonaiskulutuksen taso. Pitkän aikavälin tavoitteena on vuoden 2016 loppuun mennessä saavuttaa 6 %:n vähennys vuoden 2010 sähköenergian kokonaiskulutuksen tasosta.

Energiankulutus

Kiinteistöjen tehokas käyttö

Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäsähköprojektin mukaan työntekijät saadaan motivoitumaan sähkönsäästötalkoisiin ja muuttamaan...

Senaatti-kiinteistöt on perustanut vuoden 2011 aikana energiatiimin hallinnoimaan energiansäästötavoitteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Energiatiimin muodostamisen perusteet sekä sen tavoitteet määriteltiin Senaatti-kiinteistöjen strategiassa 2011–2014.

Energiatiimi

2. Lämpöenergian kulutuksen vähentäminen Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämissä kohteissa

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti vähentää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen lämpöenergian kokonaiskulutusta yksi prosentti vuosittain, kun vertailutasona on vuoden 2010 kokonaiskulutuksen taso. Pitkän aikavälin tavoitteena on vuoden 2016 loppuun mennessä saavuttaa 6 %:n vähennys vuoden 2010 lämpöenergian kokonaiskulutuksen tasosta.

Energiankulutus

Kiinteistöjen tehokas käyttö

Energiatehokkuuden etenemissuunnitelma on selvittänyt, kuinka investointihankkeet vaikuttavat Senaatti-kiinteistöjen kokonaisenergian...

Senaatti-kiinteistöt on perustanut vuoden 2011 aikana energiatiimin hallinnoimaan energiansäästötavoitteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Energiatiimin muodostamisen perusteet sekä sen tavoitteet määriteltiin Senaatti-kiinteistöjen strategiassa 2011 – 2014.

Energiatiimi

3. Kielletyksi tulevista kylmäaineista luopuminen

Otsonikerrokselle erittäin haitallisten CFC-yhdisteiden (esim. R-12) käyttö kylmälaitteiden huollossa on nykyisin kiellettyä. Otsonikerrokselle vähemmän haitallisten, mutta ilmastonlämpenemistä voimakkaasti edistävien HCFC-yhdisteiden (esim. R-22,R-401, R-402, R-403, R-408 ja R-409) käyttö kylmälaitteiden huollossa loppuu 2015.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että kielletyksi tulevien kylmäaineiden käytöstä luopumissuunnitelma alueittain on tehty ja toimenpiteet aikataulutettu alueittain 12/2011 mennessä. Tavoitteena on luopua haitallisten ja kiellettävien kylmäaineiden käytöstä vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kylmäaineet

4. Sisäilmaongelmien hallinta

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena vuodelle 2011 on ollut sisäilmaongelmien hallinnan ohjeistuksen ja käytäntöjen jalkauttaminen vuoden 2011 aikana sekä valtakunnalliseen hometalkoot projektiin osallistuminen. Tavoitteita on käsitelty tarkemmin raportin osiossa Sisäilma.

5. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien ja pilaantuneiden maa-alueiden (PIMA) hallinta

Tavoitteena on haja-asutusalueella sijaitsevien kohteiden saattaminen jätevesiasetuksen vaatimalle tasolle jätevesiasetuksen mukaisessa aikataulussa. Kohteet on kartoitettu jätevesijärjestelmäkartoituksen perusteella.

PIMA-mallin jalkautumisen varmistaminen, vuokrattujen PIMA-kohteiden valvonnan ohjeistaminen sekä PIMA-rekisterin päivitys vuoden 2011 loppuun mennessä.

Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta